List of active policies

Name Type User consent
Klauzula informacyjna/ Information clause Privacy policy Authenticated users
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych / The consent for my personal data to be processed Privacy policy Authenticated users

Summary

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych / Information clause

 

Full policy

[PL]

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, pok. 27 , 31-110 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu założenia konta użytkownika, umożlwiającego korzystanie z materiałów i kursów zamieszczonych na platformie zdalnego nauczania „Open UJ” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem uzyskania dostępu do platformy zdalnego nauczania „Open UJ”. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie ograniczony dostęp do platformy.
 5. Pani/Pana dane osobowe  mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich odbioru na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres aktywnego korzystania z platformy lub do czasu odwołania zgody.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 9. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: elearning@uj.edu.pl.
 10. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie usunięcie konta użytkownika z platformy.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

---

[EN]

Pursuant to Art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC – referred to as "GDPR", the Jagiellonian University informs that:

 1. The administrator of your personal data is the Jagiellonian University in Krakow, represented by the Rector of the Jagiellonian University
 2. The Jagiellonian University has appointed a Data Protection Officer (hereinafter "DPO"), st. Czapskich 4/27 31-110 Kraków, who can be contacted by phone at 12 663 12 25 or by e-mail: iod@uj.edu.pl.
 3. The processing of personal data at the Jagiellonian University takes place in order to create user account and allow access to the open education resources at the Open UJ platform, on the basis of Art. 6 sec. 1  RODO i.e. based on your consent.  
 4. Providing your personal data by you is not obligatory but it is necessary to have full access to the open education resources at the Open UJ platform. The consequence of not providing personal data will be limited access to the platform.
 5. The Jagiellonian University makes personal data available to entities authorized to receive it under applicable law and to entities cooperating and providing services to the Jagiellonian University, on the basis of concluded entrustment agreements.
 6. Your personal data will not be transferred to third countries (outside the European Economic Area).
 7. Your personal data will be processed for the period of active use of the platform or until the withdrawal of consent.
 8. You have the right: to obtain information about the processing of personal data and rights under the GDPR, to access and rectify your data, as well as the right to delete personal data from the administrator's files (unless further processing is necessary to fulfill legal obligations or to establish, assert or defend claims), and the right to restrict processing, the right to data portability, the right to object to processing - in the cases and under the conditions specified in the GDPR.
 9. You also have the right to withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of the processing which was carried out on the basis of consent before its withdrawal. Withdrawal of consent to the processing of personal data may be sent by e-mail to the following address: elearning@uj.edu.pl.
 10. The consequence of withdrawing consent to the processing of personal data will be the removal of the user's account from the platform.
 11. Your personal data, processed by the Jagiellonian University, will not be subject to automated decision-making or profiling.
 12. You have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office if you believe that the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR.

Summary

 

Full policy

[PL]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu utworzenia konta użytkownika, umożliwiającego korzystanie z materiałów i kursów platformy „Open UJ”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

 

[EN]

I hereby give consent for my personal data to be processed in order to create user account and allow access to the open education resources at the Open UJ platform in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 with regard to the processing of personal data and  in accordance with the information clause attached to my consent