PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Listy punktów (wypunktowanie)

W edytorze tekstowym można utworzyć listę wypunktowaną lub automatycznie numerowaną. Oczywiście istnieje możliwość definiowania wyglądu takiej listy, w tym znaków wypunktowania oraz sposobu numerowania (czy mają być użyte liczby czy litery, od jakiej liczby lub litery zacząć itp.).

Listy wypunktowane (listy punktów) składają się z pewnej liczby akapitów, które poprzedzone są symbolem wypunktowania, czyli punktorem.

Poniżej przedstawiona jest przykładowa lista punktowana (jest to fragment regulaminu szkolnej wycieczki autokarowej):

Lista punktów


Każdy punkt na liście jest osobnym akapitem. Listę wypunktowaną można tworzyć na bieżąco, w trakcie pisania tekstu. Przed rozpoczęciem wpisywania pierwszego punktu można włączyć wypunktowanie, klikając w wybrany przycisk punktora znajdujący się na liście w grupie przycisków Akapit na karcie Narzędzia główne.

Punktory

 

Lista punktorów


Po kliknięciu w wybrany punktor, w bieżącym akapicie (lub w zaznaczonych akapitach), pojawi się znak wypunktowania, tekst będzie odsunięty od lewego marginesu. Przy włączonym wypunktowaniu wciśnięcie klawisza Enter (a więc wstawienie nowego akapitu) powoduje dodanie nowego punktu na liście.

Można wybrać jeden z kilku standardowych punktorów, np.:

Lista punktowana


Wybranie przycisku Brak na liście punktorów powoduje usunięcie znaku wypunktowania i powrót do standardowego sposobu wpisywania tekstu.

Wypunktowanie można również usunąć, klikając ponownie w przycisk wypunktowania na wstążce.

W celu zdefiniowania nowego punktora należy kliknąć Punktory >> Zdefiniuj nowy punktor.

Definiowanie punktora
Definiowanie nowego punktora


Punktorem może być wybrany symbol (można go wybrać w oknie dialogowym po kliknięciu w przycisk Symbol) albo znak z pewnego zestawu czcionek (w oknie dialogowym można będzie wybrać czcionkę, w jakiej ma być wyświetlany aktualny symbol). Można nawet zdefiniować punktor jako pewien obrazek (przycisk Obraz). W edytorze Microsoft Office Word 2007 jest dostępna cała lista takich punktorów. Punktor obrazkowy może być również zaimportowany z pewnego pliku z grafiką (po kliknięciu przycisku Importuj w poniższym oknie dialogowym).

Punktory obrazkowe


Na liście wyboru Wyrównanie w oknie dialogowym Definiowanie nowego punktora można ustawić położenie punktora.

Nieco więcej ustawień dotyczących położenia punktora i tekstu na liście można określić przy definiowaniu listy wielopoziomowej, zostanie to omówione w innym rozdziale.

Tworzenie listy wypunktowanej

Jak już wspomniano, listę wypunktowaną można tworzyć na bieżąco, w trakcie pisania tekstu.


Jeśli lista wypunktowana tworzona jest na bieżąco (tzn. nie formatujemy już wcześniej wprowadzonego tekstu), to po napisaniu ostatniego punktu i wciśnięciu klawisza Enter, komputer dodaje nowy punkt. W celu usunięcia punktu należy wcisnąć klawisz BackSpace, nie Ctrl + Z. Ilustruje to poniższy film.

Listę wypunktowaną można utworzyć ze zwykłego, niewypunktowanego, napisanego już tekstu (akapitów). Należy zaznaczyć odpowiednie akapity i kliknąć w wybrany punktor.

Poniższa prezentacja przedstawia sposób tworzenia listy wypunktowanej z napisanego wcześniej tekstu.


Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. W pliku znajduje się tekst wzorcowy oraz taki sam tekst, ale niesformatowany. Należy ten tekst sformatować zgodnie ze wzorcem.


zadanie13a.doc W pliku znajduje się tekst wzorcowy oraz taki sam tekst, ale niesformatowany. Należy ten tekst sformatować zgodnie ze wzorcem.

 

Listy punktów (wypunktowanie)