PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Wstawianie i usuwanie wierszy, kolumn i komórek

Wstawianie wierszy
Często zachodzi potrzeba wstawienia nowego wiersza w tabeli. Można to zrobić, klikając prawym przyciskiem myszki w istniejący wiersz i wybierając z menu podręcznego pozycję Wstaw, a następnie Wstaw wiersze powyżej lub Wstaw wiersze poniżej. Można też skorzystać z grupy przycisków Wiersze i kolumny na karcie Układ.Usuwanie wierszy
Aby usunąć wiersz, należy zaznaczyć go myszką (np. klikając na lewo od wiersza), a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybrać Usuń wiersz. Jeśli zaznaczona jest większa liczba wierszy, usunięte zostaną wszystkie zaznaczone.

Można też usunąć wiersz bez zaznaczania. Wystarczy, jeśli myszka jest w pewnej komórce tego wiersza. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki należy wybrać Usuń komórki. Wyświetli się okno dialogowe, w którym można wybrać operację usunięcia wiersza.

Jeszcze inną metodą usuwania wierszy jest skorzystanie z odpowiedniego przycisku Usuń na karcie Układ.Wstawianie i usuwanie kolumn
Operacje wstawiania i usuwania kolumn są analogiczne do wstawiania i usuwania wierszy.

Wstawianie i usuwanie komórek
Można wstawić do tabeli pojedyncze komórki lub ich większą liczbę (wtedy należy zaznaczyć tyle samo komórek istniejących), klikając w menu podręcznym Wstaw >> Wstaw Komórki. Pojawi się wówczas okno dialogowe, umożliwiające podjęcie decyzji, co zrobić z komórkami już istniejącymi.

Wstawianie komórek

 
Analogicznie można usunąć pojedyncze komórki z tabeli.


Dodaj nowy wiersz między wiersz o numerze 6 a wiersz o numerze 7. Dodaj kolumnę Suma na prawo od kolumny Wpłata2. Tabela znajduje się w poniższym pliku.


tabele2.doc Proszę dodać do tabeli wiersz i kolumnę według wskazówek zawartych w pliku.

 

Wstawianie i usuwanie wierszy, kolumn i komórek