PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Elementy okna programu Microsoft Office Word 2007

 

Okno programu Microsoft Word 2007


Okno edytora
Okno programu Microsoft Office Word 2007


W programach z pakietu Microsoft Office 2007 zmieniono koncepcję dostępu do różnych pasków narzędziowych (w stosunku do wcześniejszych wersji pakietu i do wielu innych typowych programów biurowych). Paski prezentowane są jako karty (inaczej zakładki) na tzw. wstążce. Specyficzny jest układ górnej części okna.
Znajduje się się tam:

  • przycisk pakietu Office,
  • pasek narzędzi Szybki dostęp,
  • wstążka, zawierająca karty (zakładki) poleceń z grupami przycisków. Każda karta jest rozbudowanym paskiem narzędziowym, zatem wstążka przyspiesza dostęp do wielu pasków narzędziowych.

Przycisk pakietu Office służy do wyświetlenia menu, zawierającego podstawowe polecenia, m.in. występujące w poprzednich wersjach w menu Plik (np. Otwórz, Zapisz, Drukuj).

Pasek narzędzi Szybki dostęp zawiera początkowo przyciski Zapisz, Cofnij. Użytkownik może łatwo dodać do niego inne przyciski poprzez przycisk Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp, znajdujący się z prawej strony paska.
Wstążka z założenia powinna umożliwiać szybkie znajdowanie poleceń potrzebnych do wykonania pewnego zadania. Polecenia są zorganizowane w grupy logiczne i zgromadzone razem na kartach

(zakładkach). Każda karta jest związana z danym typem działania. Podstawowe karty na wstążce to: Narzędzia główne, Wstawianie, Układ strony, Odwołania, Korespondencja, Recenzja, Widok .

Po wstawieniu do dokumentu pewnych obiektów, np. wykresów, na wstążce mogą się pojawić nowe karty, tzw. karty kontekstowe (karty te pojawiają się po zaznaczeniu odpowiedniego obiektu).

Po kliknięciu w kartę (po wybraniu karty) wyświetlane są grupy przycisków związanych z daną kartą. W zależności od szerokości okna programu Microsoft Word 2007 wyświetlane są wszystkie przyciski z grupy lub tylko niektóre, lub (w przypadku jeśli okno jest wąskie) wyświetlana jest tylko nazwa grupy.

Grupy przycisków zawierają ikony i nazwy przycisków. Po kliknięciu w pewne przyciski pojawiają się listy rozwijane. Niektóre grupy mają w prawym dolnym rogu niewielki przycisk Uruchom okno dialogowe, pokazujący okna dialogowe (znane z poprzednich wersji programu Word).

Na dole okna znajduje się pasek stanu. Wyświetla on pewne informacje o dokumencie, na przykład numer aktualnie edytowanej strony, liczbę wszystkich stron, liczbę wyrazów, stan klawisza Caps Lock. Pasek może również sygnalizować tryb wstawiania (nowo wpisywane znaki nie zastępują już istniejących) lub zastępowania (nowo wpisywane znaki kasują i zastępują już istniejące). Na pasku stanu standardowo znajduje się również suwak powiększania, umożliwiający wybór powiększenia strony na ekranie komputera. Obok suwaka znajdują się przyciski wyboru sposobu wyświetlania strony (układ wydruku, odczyt pełnoekranowy, układ sieci Web, konspekt, wersja robocza).
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pasku stanu powoduje wyświetlenie listy umożliwiającej dostosowanie paska stanu. Na liście można wybrać, które elementy mają być widoczne na pasku.

Poniższe ćwiczenie ma na celu sprawdzenie znajomości elementów okna programu Microsoft Word 2007. Ćwiczenie to można również potraktować jako pomoc w zapamiętaniu nazw poszczególnych elementów okna.

 

Elementy okna programu Microsoft Office Word 2007