PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Wprowadzanie symboli (nietypowych znaków)

Niektóre znaki nie są dostępne bezpośrednio z klawiatury, wprowadza się je w szczególny sposób. Wybrane, często używane, znaki dostępne są przez przycisk Symbol w zakładce Wstawianie na wstążce. Oto przykładowa lista symboli:

Podstawowe symbole


Kliknięcie w przycisk Więcej symboli (widoczny po przyciśnięciu przycisku Symbol w zakładce Wstawianie na wstążce) powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można wybrać:

  • czcionkę (krój czcionki), np.: Calibri, Symbol, Wingdings, Zwykły tekst,
  • podzbiór znaków, np.: symbole literopodobne, strzałki, operatory matematyczne itp. (w przypadku niektórych czcionek dysponujących tylko jednym podzbiorem znaków, pole wyboru podzbioru nie jest wyświetlane).

Wybór czcionki Zwykły tekst umożliwia wstawienie symbolu, który jest dostępny w wielu różnych czcionkach. Symbol taki będzie formatowany podobnie jak zwykły tekst, tzn. można będzie zmienić czcionkę na inną, symbol będzie wyświetlany nową czcionką (o ile jest on w wybranym nowym zestawie).

Okno do wstawiania nietypowych znaków
Okno dialogowe Symbol służące do wstawiania nietypowych symboli


Dwukrotne kliknięcie na wybrany znak lub kliknięcie jednokrotne w znak i kliknięcie w przycisk Wstaw powoduje wstawienie go do dokumentu.

Niektóre zestawy czcionek nie zawierają liter. Do popularnych należą m.in. Symbol oraz Wingdings.

Czionka Symbol
Czcionka SymbolCzcionka Wingdings
Czcionka Wingdings


Wstawiony symbol jest zapamiętywany na liście ostatnio używanych symboli i staje się dostępny bezpośrednio po kliknięciu przycisku Symbol na wstążce. Ostatnio wstawiony znak pojawia się na liście, najstarszy z listy zostaje z niej usunięty.

Ostatnio używane symbole


Symbole można również wstawiać przy pomocy skrótów klawiaturowych. Okno dialogowe Symbol zawiera przycisk, umożliwiający zdefiniowanie skrótu klawiaturowego. Zwykle stosowane są kombinacje klawiszy Ctrl, Shift z innymi klawiszami (np. Ctrl + I, Ctrl + Shift + q itp.).

Jeszcze jedną metodą wstawienia niektórych nietypowych znaków jest użycie specjalnego kodu. Kod zaznaczonego w oknie Symbol znaku jest wyświetlony w dolnej części tego okna. Na przykład na pierwszym rysunku na tej stronie, prezentującym okno dialogowe Symbol, można zobaczyć kod znaku strzałka w prawo: jest to 2192. Jest również wyjaśnienie, jak wprowadzić taką strzałkę — należy wpisać z klawiatury kod (pojawi się napis 2192) i potem wcisnąć kombinację klawiszy Alt + X. Napis 2192 zostanie zamieniony na odpowiedni symbol.

Poniższy film prezentuje wstawianie symboli.Symbole i automatyczna korekta

Komputer stara się ułatwić wprowadzanie tekstu, dokonując automatycznej zamiany niektórych wprowadzanych znaków na inne bardziej uzasadnione w danym kontekście (jest to autokorekta). Na przykład wprowadzenie znaku " powoduje zastąpienie go przez cudzysłów — w zależności od kontekstu albo otwierający, albo zamykający. Podobnie wprowadzenie znaku - (minus) w kontekście, w którym bardziej uzasadniony jest myślnik powoduje jego zamianę na myślnik (jest to dłuższa kreska pozioma — ).


Działanie autokorekty można wycofać, wciskając klawisze Ctrl + Z.


Działanie autokorekty w kontekście wpisywania symboli ilustruje poniższy film.
Ustawienia autokorekty dostępne są przez Przycisk pakietu Office >> Opcje programu Word, zakładka Sprawdzanie, przycisk Opcje autokorekty. Ilustruje to poniższy rysunek.

Opcje autokorekty
Opcje autokorekty
Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. W dokumencie wstaw znaki specjalne, zgodnie z podanym tam wzorcem.


zadanie7.doc Pobierz plik, korzystając z łącza. W dokumencie wstaw znaki specjalne, zgodnie z podanym tam wzorcem.

 

Wprowadzanie symboli (nietypowych znaków)