PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Tabulatory

W większości zestawów czcionek znaki mają różne szerokości, np. litera i jest bardzo wąska, litera w jest szeroka. Wadą czcionek o różnej szerokości jest pewna trudność w ustawianiu tekstu w kolumnach. Jeśli tekst ma być rozmieszczony w dwóch kolumnach, to gdy między jedną a drugą kolumną wstawiane są znaki odstępu, ustawienie równej lewej krawędzi drugiej kolumny (i ewentualnie kolejnych) jest trudne lub nawet niemożliwe. Wynika to z faktu, że wyrazy w pierwszej kolumnie mają różne liczby znaków, a każdy znak może mieć inną szerokość. Na przykład trudne jest ustawienie nazwisk i imion w równych kolumnach, ilustruje to poniższy rysunek.

Tekst w kolumnach przy użyciu czcionek proporcjonalnych
Próba ustawienia równych kolumn z wykorzystaniem znaków spacji


Jak widać na powyższym rysunku, nie da się precyzyjnie ustawić litery N z nazwiska Nowak pod literą K z nazwiska Kowalski.

Jednak w edytorach tekstowych istnieje możliwość ustawienia tekstu w równych kolumnach. Służą do tego tzw. tabulatory. Tabulator jest specjalnym znakiem wyświetlanym na górnej linijce. W edytorze Microsoft Word 2007 jest pięć typów tabulatorów. Poniższy rysunek zestawia wszystkie typy wraz z definicjami (według pomocy programu Word 2007).

  • Tabulator lewy Lewy tabulator służy do ustawienia początkowej pozycji tekstu, który będzie następnie wyświetlany w stronę prawej krawędzi strony w miarę pisania. Umożliwia on zatem wyrównanie lewej krawędzi wyrazu (tekstu) do znaku tabulatora.
  • Tabulator prawy Prawy tabulator służy do ustawienia prawego końca tekstu. W miarę pisania tekst będzie przesuwany w lewo. Umożliwia on zatem wyrównanie prawej krawędzi wyrazu (tekstu) do znaku tabulatora.
  • Tabulator środkowy Środkowy tabulator służy do ustawienia pozycji środka tekstu, który będzie następnie wyśrodkowywany względem niej w miarę pisania. Umożliwia on zatem wyrównanie środka wyrazu (tekstu) do znaku tabulatora.
  • Tabulator dziesiętny Tabulator dziesiętny umożliwia wyrównywanie tekstu wokół separatora dziesiętnego (w Polsce jest to przecinek). Niezależnie od liczby cyfr separator (przecinek) dziesiętny będzie umieszczany w tym samym miejscu. Liczby w kolejnych wierszach będą ustawiane jedna pod drugą tak, że przecinek we wszystkich liczbach jest w takiej samej odległości od lewej krawędzi strony.
  • Tabulator paskowy Tabulator paskowy nie służy do ustawiania pozycji tekstu, ale powoduje wstawienie pionowej kreski w miejscu tabulatora. Tabulator paskowy umożliwia tworzenie bardzo prostych tabel (przy wykorzystaniu tylko pionowych linii). Jednak do tworzenia prawdziwych tabel służą inne narzędzia (będą omawiane w innym rozdziale).

Poniższy rysunek obrazuje zastosowanie różnych tabulatorów.

Zastosowanie różnych typów tabulatorów
Zastosowanie różnych typów tabulatorów


Zastosowanie tabulatora prawego dla kolumny Lp. pozwala na wyrównanie numerów (liczb całkowitych). Zastosowanie tabulatora dziesiętnego dla kolumny Wpłata umożliwia wyrównanie do przecinka, oddzielającego część całkowitą liczby od części ułamkowej. Tabulatory w liniach z danymi są nieco inne niż tabulatory w linii z nazwami kolumn. Sam napis Lp. jest ustawiony do tabulatora środkowego, podobnie napis Wpłata. Pozycje tabulatorów są następujące: 0,75cm, 1,75cm, 3,75cm, 7,5cm, 9cm, 10,75cm.

Wykorzystanie standardowych tabulatorów

Standardowo na linijce prezentowane są domyślne (standardowe) znaki tabulatorów. Ich symbole to małe pionowe kreseczki widoczne bezpośrednio pod linijką.

Standardowe tabulatory
Standardowe tabulatory


Działają one jak tabulatory lewe. Standardowe tabulatory umożliwiają na przykład wprowadzenie większego odstępu między wyrazami, odstępu, który jest wyrównany do znaku tabulatora. Przesunięcie kursora do najbliższego (z prawej strony) tabulatora jest realizowane przez wciśnięcie klawisza Tab. Wciśnięcie tego klawisza powoduje wstawienie specjalnego niedrukowalnego (normalnie niewidocznego) znaku tabulacji. Ilustruje to poniższy aplet. Proszę zwrócić uwagę, że między kolumną Imię a kolumną Nazwisko w pewnych liniach (wierszach) są dwa znaki tabulacji, w innych tylko jeden. Jest to spowodowane różną liczbą liter w różnych imionach.
Działanie klawisza Tab na początku linii z tekstem

Jeśli kursor znajduje się na początku pierwszej linii w jakimś niepustym akapicie, to pierwsze wciśnięcie klawisza Tab spowoduje przesunięcie wcięcia pierwszej linii do pozycji najbliższego tabulatora. Każde kolejne wciśnięcie klawisza Tab spowoduje zwiększanie wcięcia całego akapitu.
Jeśli kursor jest w innej niż pierwsza linii akapitu, to pierwsze wciśnięcie klawisza Tab spowoduje zwiększenie wcięcia akapitu do takiego, jakie jest w pierwszej linii (jeśli pierwsza linia jest wcięta w prawo w stosunku do pozostałych), kolejne wciśnięcia Tab spowodują zwiększanie wcięcia całego akapitu. Ilustruje to poniższy film.

Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. W pliku znajduje się tekst wzorcowy i tekst do poprawy. Wskazówki zawarte są w pliku.


zadanie11.doc Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. W pliku znajduje się tekst wzorcowy i tekst do poprawy. Wskazówki zawarte są w pliku.

Definiowanie własnych pozycji tabulatorów

W celu umieszczenia tabulatorów w wybranych przez siebie miejscach można wykorzystać okno dialogowe Tabulatory. Okno to można otworzyć, klikając w przycisk Tabulatory w oknie dialogowym Akapit lub klikając dwukrotnie górną linijkę (tam, gdzie można umieścić tabulator).

Okno Tabulatory
Okno Tabulatory


Znak tabulatora można też umieścić, klikając lewym przyciskiem myszy na linijce w odpowiednie miejsce (to, w którym ma być umieszczony tabulator).

Uwaga! Umieszczenie nowego tabulatora powoduje wykasowanie wszystkich standardowych tabulatorów na lewo od nowo umieszczonego.

Typ wstawianego tabulatora można zmienić, klikając myszką z lewej strony linijki (jest tam symbol aktualnie wstawianego tabulatora).
Tabulator może być usunięty przez "ściągnięcie" go myszką z linijki (kliknięcie w symbol tabulatora lewym przyciskiem myszy i przeciągnięcie poza linijkę z przytrzymanym klawiszem myszy).

Podstawowe operacje dotyczące tabulatorów są przedstawione na poniższym filmie.Znaki wiodące

Ciekawą możliwość wykorzystania tabulatorów dają tzw. znaki wiodące (widoczne na rysunku, przedstawiającym okno Tabulatory). Standardowo po wciśnięciu klawisza Tab kursor przesuwa się do pozycji najbliższego (z prawej strony) tabulatora, a obszar między poprzednim położeniem kursora a nowym jest pusty. Można go jednak automatycznie wypełnić znakami wiodącymi. Poniżej można zobaczyć przykład zastosowania znaków wypełniaczy:

Znaki wiodące
Zastosowanie znaków wiodących
Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. W pliku znajduje się tekst, który należy poprawić według wzorca.


zadanie12.doc W pliku znajduje się tekst, który należy poprawić według wzorca.

 

Tabulatory