PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Sortowanie

Tabelę można sortować według pewnej kolumny lub według kilku kolumn. Można to zobaczyć na poniższym przykładzie. Tabela jest posortowana malejąco, według liczby książek wypożyczonych przez uczniów w ciągu roku w bibliotece szkolnej:

Sortowanie tabeli

Można taką tabelę posortować rosnąco, według nazwisk i imion. Oznacza to, że na górze tabeli będą dane osób o nazwisku rozpoczynającym się na literę A, na końcu osób o nazwisku rozpoczynającym się na literę Z. Wiersze z danymi osób o takim samym nazwisku będą posortowane rosnąco (od A do Z) według imion, to znaczy wyżej będzie wiersz z Adamem Kowalskim, niżej z Marcinem Kowalskim, a jeszcze niżej ze Zbigniewem Kowalskim.

Tabela posortowana według nazwisk i imion.

Aby posortować tabelę lub część tabeli, należy najpierw zaznaczyć (myszką lub z klawiatury) odpowiedni fragment (wybrane komórki) lub całość, a następnie kliknąć w przycisk Sortuj w grupie przycisków Dane w zakładce Układ.

Grupa przycisków Dane


Pojawi się okno dialogowe Sortowanie jak na poniższym rysunku.

Okno dialogowe służące do sortowania


W oknie tym należy określić, według których kolumn (wierszy) będzie realizowane sortowanie, czy sortowanie będzie malejące, czy rosnące. Jeśli tabela ma wiersz nagłówka, należy to zaznaczyć i wówczas będzie można operować nazwami kolumn na listach rozwijalnych.

Uwaga! Numer kolumny w oknie dialogowym Sortowanie oznacza numer kolumny w całej tabeli, a nie w zaznaczonym fragmencie.

Dla każdej kolumny (wiersza), która jest używana do sortowania, należy określić typ danych (czy liczbowe, czy tekstowe alfanumeryczne, czy daty) oraz czy sortowanie ma być malejące (od liczb większych do mniejszych, od Z do A, od dat późniejszych do wcześniejszych), czy rosnące (od liczb mniejszych do większych, od A do Z, od dat wcześniejszych do późniejszych).

Przycisk Opcje umożliwia m.in. określenie języka tekstu, który ma być sortowany.

Uwaga! Jeśli komputer sortuje całe wiersze, a nie jest to zgodne z naszym zamiarem, należy w Opcjach zaznaczyć pole wyboru Sortuj tylko kolumny. W wyżej przedstawionych przykładach sortowanie całych wierszy spowodowałoby, że w kolumna Lp. nie zawierałaby numerów kolejnych od 1 do 7, tylko numery też byłyby posortowane tak jak wiersze. Przedstawia to poniższy rysunek.

Posortowane całe wiersze, łącznie z kolumną Lp.


Poniższa prezentacja pokazuje, jak posortować tabelę z powyższego przykładu według nazwisk i imion.


Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. Posortuj tabelę rosnąco, według nazwisk i imion.


tabele4.doc Należy posortować tabelę rosnąco, według nazwisk i imion.

 

Sortowanie