PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Wykonywanie działań na liczbach w tabeli

Program Microsoft Office Word 2007 oczywiście nie daje takich samych możliwości jak program typu arkusz kalkulacyjny Microsoft Office Excel 2007 (lub inne) w zakresie wykonywania różnych działań na liczbach zapisanych w komórkach tabeli. Można jednak wykonać kilka podstawowych operacji, na przykład sumować liczby umieszczone w komórkach tabeli, liczyć średnią arytmetyczną, wyznaczać wartość minimalną i maksymalną.

Komórki
tabeli mają adresy, podobnie jak komórki arkusza kalkulacyjnego. Kolejne kolumny, licząc od lewej strony, są nazywane A, B, C, D itd. (dużymi literami), wiersze są numerowane 1, 2, 3, 4 itd. Adres pierwszej komórki u góry z lewej strony to A1, drugiej A2 itd., w drugiej kolumnie będzie to B1, B2 itd. Zakres komórek wpisywany jest według wzoru: adres_pierwszej_komórki : adres_ostatniej_komórki.

Na przykład jeśli mają być zsumowane liczby wpisane do komórek od B2 do B15, do zakresu można odwołać się tak: B1:B15. Można również zsumować wszystkie komórki w kolumnie nad komórką zawierającą podsumowanie, wykorzystując odwołanie ABOVE (np. SUM(ABOVE)).

Aby komputer automatycznie sumował wybrane komórki, należy umieścić kursor w tej komórce, która ma zawierać sumę, następnie należy kliknąć przycisk Formuła w grupie przycisków Dane.

Grupa przycisków Dane


Spowoduje to wyświetlenie okna formuł.

Okno Formuła


Formuła jest zapisywana do tabeli jako tzw. Pole. Generalnie w edytorach tekstowych pola umożliwiają zapisanie do dokumentu pewnych zmieniających się wartości, np. daty, numeru strony czy właśnie wartości formuły.

Zwykle pola nie są aktualizowane automatycznie (w odróżnieniu od arkuszy kalkulacyjnych). Zatem jeśli komórka tabeli zawiera pole sumujące pewną kolumnę, to po zmianie wartości w jakiejś komórce tej kolumny suma nie zostanie automatycznie zaktualizowana. W celu zaktualizowania pola należy kliknąć w komórkę zawierającą pole i wcisnąć klawisz F9 lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu kontekstowego pozycję Aktualizuj pole. Jeśli zaktualizowane mają być wszystkie pola w głównej części dokumentu (tj. poza nagłówkami i stopkami), należy zaznaczyć cały dokument (Ctrl + A) i wcisnąć klawisz F9.
Wpisz formuły sumy i wyliczenia średniej arytmetycznej w tabeli zawartej w poniższym pliku.


tabele5.doc Proszę do tabeli wpisać formuły na sumę i średnią.


 

Wykonywanie działań na liczbach w tabeli