PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Osadzanie i formatowanie innych obiektów w tekście

W dokumencie tekstowym można umieszczać różne obiekty zewnętrzne, pochodzące z pakietu Microsoft Office lub z innych programów. Można w ten sposób kopiować fragmenty arkusza kalkulacyjnego, wykresy, prezentacje. Obiekty takie są osadzane lub łączone w dokumencie z wykorzystaniem technologii nazywanej OLE (Object Linking and Embedding).

Osadzanie polega na kopiowaniu obiektu do miejsca docelowego (np. dokumentu programu Microsoft Word). Łączenie polega na wklejeniu łącza do obiektu przechowywanego w pliku zewnętrznym.

W edytorze Microsoft Office Word 2007 można osadzać lub łączyć z plików obiekty już istniejące, ale można też tworzyć nowe obiekty, np. nowe arkusze kalkulacyjne i osadzać je w dokumencie. W celu osadzenia nowego obiektu należy kliknąć w przycisk Obiekt na zakładce Wstawianie (w grupie przycisków Tekst). Pojawi się okno dialogowe z dwiema zakładkami. Pierwsza z nich Utwórz nowy umożliwia utworzenie nowego obiektu, np. arkusza kalkulacyjnego i wstawienie go do dokumentu w miejscu kursora.

Wstawienie nowego obiektu


Druga zakładka Utwórz z pliku umożliwia wybór istniejącego pliku i wstawienie jego zawartości do dokumentu.

Poniżej przedstawiono efekt wstawienia arkusza kalkulacyjnego do dokumentu programu Microsoft Word 2007.

Arkusz kalkulacyjny w dokumencie programu Microsoft Word


W osadzonym arkuszu kalkulacyjnym można wykonywać znacznie bardziej złożone operacje, niż w tabelach edytora Microsoft Word (jest dostępna cała funkcjonalność Excela) i jest to zaleta stosowania tej metody.

Osadzony lub połączony obiekt można przetwarzać (edytować) w oknie dokumentu tekstowego tak, jakby był otwarty w swoim głównym programie, np. arkuszu kalkulacyjnym. Po kliknięciu dwukrotnym lub kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybraniu Obiekt >> Edytuj pojawiają się w oknie edytora tekstowego narzędzia programu, który służy do edycji, np. wstążka z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel 2007.

Obiekty skopiowane do programu Microsoft Office Word 2007 można sformatować po kliknięciu prawym przyciskiem myszki obiektu i wybraniu z menu podręcznego Formatuj obiekt. Pojawi się okno dialogowe umożliwiające w poszczególnych zakładkach ustalenie m.in. koloru i stylu linii obramowania, zmianę rozmiaru, ustalenie sposobu otaczania tekstem, zmianę koloru, jasności i kontrastu, podobnie jak w przypadku wstawionych obrazów.

Osadzanie i formatowanie innych obiektów w tekście