PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 

Co się wprowadza do arkusza?

Do komórek arkusza można wpisywać dane typu:

  • tekst (napis),
  • liczba,
  • data (jest to liczba),
  • czas (jest to liczba)

oraz formuły.

Arkusz z wprowadzonymi tekstami, liczbami, formułami.
Zawartość widać w komórce i na pasku formuły


Aby wskazać, gdzie mają się pojawić wprowadzane dane, należy uaktywnić komórkę (np. poprzez kliknięcie).
Dane wprowadza się bezpośrednio w arkuszu lub powyżej obszaru roboczego w wierszu wprowadzania na pasku formuły.
Aby zatwierdzić wprowadzone dane, należy nacisnąć klawisz Enter. Aby wycofać się z wprowadzania zmian, można nacisnąć klawisz Escape.
W celu zatwierdzania lub anulowania wpisu można posłużyć się także przyciskami Anuluj i Akceptuj (Wpis), które w momencie wprowadzania pojawiły się na pasku formuły.

Format początkowy
Początkowy format komórek nosi nazwę Standardowy (Calc) lub Ogólny (Excel).
W formacie tym zdefiniowana jest czcionka (np. Arial 10 punktów), sposób wyświetlania liczb, sposób wyrównywania (liczby do prawej, napisy do lewej).
Atrybuty te można zmieniać poprzez formatowanie komórek.

Tekst czy liczba
Przy wpisywaniu danych program interpretuje wpisane znaki jako tekst lub jako liczbę. Gdy użytkownik nie dokonał zmian to teksty wyrównywane są do lewego brzegu komórki, a liczby do prawego. Wprowadzając liczby, najlepiej wpisywać je w najprostszej postaci (np. bez odstępu po tysiącach, bez symbolu waluty), a następnie je formatować. Jeżeli wpisana liczba wyrównuje się do lewej strony komórki, oznacza to, że program zinterpretował ją jako tekst. Przyczyną może być np. błędny separator dziesiętny kropka zamiast przecinka. Nie da się wykonywać operacji matematycznych z udziałem takiej komórki trzeba tę liczbę wprowadzić na nowo.

Jeżeli tekst nie mieści się w komórce, a sąsiednie komórki są puste tekst wyświetlany jest nad sąsiednimi komórkami.
Jeżeli liczba nie mieści się w komórce wyświetlane są znaki ### (hash).
Aby zmieścić zawartość w komórce, można:

  1. zwiększyć szerokość kolumny,
  2. zmniejszyć czcionkę,
  3. dla tekstu zastosować komórkę wielowierszową (patrz podrozdział "Wprowadzanie tekstów").

Profesjonaliści korzystają z klawiatury
Zaleca się ograniczenie korzystania z myszki jako czynności bardziej żmudnej niż korzystanie z klawiatury.

Dobrym nawykiem jest:

  • zatwierdzanie wpisanej zawartości klawiszem Enter (kursor przechodzi do komórki poniżej) lub klawiszem tabulacji (kursor przechodzi do komórki obok),
  • korzystanie z klawiszy kursora (ze strzałkami) do poruszania się po arkuszu.

Klawisze przydatne przy wprowadzaniu danych
Calc:

Esc wycofanie się z wpisywania lub modyfikacji danej komórki.
Backspace usuwanie zawartości zakresu komórek.
F2 rozpoczęcie edycji zawartości w komórce (poszczególnych. znaków).

Excel:

Esc wycofanie się z wpisywania lub modyfikacji danej komórki.
Delete usuwanie zawartości całej komórki (gdy jest aktywna) i całego zaznaczonego zakresu.
F2 rozpoczęcie edycji zawartości w komórce (poszczególnych znaków).
Ctrl + górny apostrof przepisanie zawartości z komórki powyżej.
Ctrl + średnik wprowadzenie aktualnej daty.quiz_html_arkusze_1_do_komorek_arkusza
quiz_html_arkusze_w_formacie_standardowym_liczby

Co się wprowadza do arkusza?