Ćwiczenie 3.2

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
Dział: Troposfera. Poziom podstawowy.
dział TROPOSFERA: PODSTAWOWE - menu (rozwiń)

Smog ozonowy występujący w troposferze jest zjawiskiem szkodliwym dla ludzi. Aby mógł on powstać muszą zaistnieć pewne warunki. Są one w dużym stopniu zależne od nas i dlatego mając odpowiednią wiedzę możemy dążyć do minimalizowania ryzyka wstąpienia smogu ozonowego.

Rycina pokazuje procentową zawartość niektórych zanieczyszczeń w powietrzu w ciągu letnego dnia.

troposfera

Objaśnienia: hydrocarbons - węglowodory, ozone - ozon, nitrogen oxides - tlenki azotu, time of day - godziny w ciągu dnia

  • Z1

Wyjaśnij dlaczego rano występują wysokie wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

  • Z2

Skąd wiemy, że węglowodory i tlenki azotu są prekursorami ozonu?

Rycina poniżej pokazuje maksymalne temperatury powietrza i maksymalne dobowe stężenie ozonu w powietrzu w sierpniu 2003 r. w Duisburgu w Niemczech.

troposfera

Objaśnienia: linia czerwona - najwyższa temperatura w ciągu dnia, linia niebieska - najwyższe 1-godzinne stężenie ozonu w powietrzu
źródła:
Umweltbundesamt und Bundesländer: http://www.umweltbundesamt.de/daten/luftbelastung/aktuelle-luftdaten
jott grafik media - Thilo Heckermann: http://www.wetter-duisburg.de

  • Z3

Porównaj oba rysunki. Jakie wnioski wydają się oczywiste?

O tej stronie:

Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Recenzent: Dr Rolf von Kuhlmann, Max Planck Inst. for Chemistry, Moguncja
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-13
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Last modified: Tuesday, 7 June 2022, 3:21 PM