Utslippene vokser til tross for bedre teknologi

Selv om myndighetene i mange europeiske land forsøker å redusere utslippene av klimagasser, øker utslippene i de fleste av landene. Grunnen er at innbyggerne og bedriftene samlet sett blir stadig rikere. De produserer og forbruker stadig mer varer og tjenester.

Samtidig blir produksjonen og produktene i mange tilfeller mer miljøvennlige. Når utslippene per produsert enhet blir mindre, sier vi at utslippsintensiteten synker. Men disse forbedringene er ikke nok til å veie opp for økt produksjon og forbruk.

1. MER OG MER: Globale utslipp av CO2 (blå linje) og andelen av utslippene som kommer fra de rike utviklede landene (grå linje). Den røde linjen viser Kyotoprotokollens mål for de utviklede landene for årene 2008-2013. Grafikk: GRIDA

Et eksempel:

Bensin- og dieselmotorene blir stadig mer effektive, slik at de bruker mindre drivstoff til å utføre det samme arbeidet. Dermed blir CO2-utslippene fra hver biltur lavere. Men samtidig kjører innbyggerne i europeiske land stadig mer bil, samtidig som det fraktes stadig mer gods på veiene. Dessuten selges det flere store og tunge personbiler mange steder, og store biler slipper ut mer. Resultatet er at utslippene fra transport samlet sett øker. Skal utslippsveksten stanse, må man enten ta i bruk teknologi som kutter utslippene raskere og mer effektivt, som for eksempel brenselscellemotorer drevet med hydrogen – eller man må rett og slett kjøre mindre.

2. VI KJØRER MER OG MER: Selv om både bensin- og dieselmotorer bruker mindre bensin per kilometer nå enn før, øker utslippene av klimagasser fra bilkjøring. Dette skjer blant annet fordi folk kjører mer nå enn før. Foto: Corel Gallery

Forbruk per innbygger er lavere i fattige land

I fattige land er gjerne utslippsintensiteten større enn i rike land fordi fattige land har mindre avansert og energisparende teknologi til rådighet. Likeledes har mange fattige og middels rike land utenfor Europa økende velstand i deler av befolkningen, som igjen fører til vekst i utslippene. Stor befolkningsvekst i fattige land bidrar også til at landene får større utslipp. På tross av dette er utslippene per innbygger klart høyest i de rikeste landene. Dette er fordi produksjonen og forbruket per innbygger er mye lavere i de fattige landene, og derfor er også utslippene per innbygger lavere.

3. LAVT FORBRUK: forbruk per innbygger er lavt i fattige land. Foto: CICERO/Siri Eriksen

Tilbake til Innføring-delen

Last modified: Tuesday, 26 May 2020, 1:34 PM