PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z edytorem (procesorem) tekstu Microsoft Office Word 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 

Wprowadzanie tekstu, wykonywanie prostych poprawek

Wprowadzanie i kasowanie znaków

Tekst wprowadzany jest z klawiatury. Miejsce wprowadzania znaków jest zaznaczone migającą pionową kreską, którą nazywa się kursorem.

Normalnie wciśnięcie klawisza z literą powoduje wprowadzenie małej litery.

Litery duże lub górne znaki (w przypadku klawiszy oznaczonych dwoma znakami) można otrzymać przez jednoczesne przyciśnięcie dwóch klawiszy: Shift oraz litery.

W tym kursie jednoczesne wciśnięcie dwóch lub trzech klawiszy jest oznaczane według wzoru: Shift + A, Alt + L, Ctrl + Alt + Delete.

Tzw. "polskie litery": ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, wprowadza się przez wciśnięcie jednoczesne PRAWEGO klawisza Alt i litery, np. prawy Alt + A daje ą, prawy Alt + L daje ł, prawy Alt + Z daje ż. Ważne jest, by do tego używać prawego (NIE lewego) klawisza Alt.

Wyjątkiem jest litera ź (jak źrebak), którą otrzymuje się przez wciśnięcie klawiszy prawy Alt + X.

Uzyskanie polskich dużych liter (np. "Ą") wymaga jednoczesnego wciśnięcia trzech klawiszy, dla "Ą" będzie to Shift + prawy Alt + A.

Jak wciskać dwa lub trzy klawisze jednocześnie?
Dokładnie jednoczesne wciśnięcie dwóch (a tym bardziej trzech) klawiszy jest praktycznie niemożliwe. Należy wcisnąć pierwszy klawisz (i spokojnie trzymać), następnie przy wciśniętym pierwszym klawiszu krótko wcisnąć drugi, a potem spokojnie zwolnić pierwszy. Dla pewnych kombinacji klawiszy wygodniej jest używać obu rąk, np. palcem prawej ręki przycisnąć prawy Alt, a palcem lewej ręki krótko klawisz A, następnie należy spokojnie zwolnić pierwszy klawisz (przytrzymywany palcem prawej ręki).

Podobnie, przy wciskaniu trzech klawiszy należy zacząć od pierwszego, potem wcisnąć drugi (w tym momencie wciśnięte są już dwa) i na końcu krótko trzeci, potem należy zwolnić dwa pierwsze.

Wprowadzone znaki można w razie potrzeby skasować. Do kasowania służą dwa klawisze: Delete oraz Backspace.


Delete należy wymawiać dilit z akcentem na drugą sylabę. Wymowa według słownika Cambridge Advanced Learner's Dictionary: dI'li:t, NIE dilejt. Wymowa dilejt jest NIEPOPRAWNA, chociaż jest w Polsce bardzo rozpowszechniona.


Klawisz Delete służy do skasowania znaku, znajdującego się na prawo od migającego kursora.
Klawisz Backspace służy do skasowania znaku, znajdującego się na lewo od kursora. Na niektórych klawiaturach klawisz Backspace ma strzałkę, wskazującą kierunek kasowania (w lewo).

Odstępy
Odstęp (inaczej spacja) jest znakiem, który należy traktować tak jak litery oraz inne znaki. Można wprowadzić kilka odstępów (tak jak kilka liter), a potem je kasować, używając klawiszy Delete lub Backspace.

Wpisywanie przy zaznaczonym tekście

Jeśli fragment tekstu (lub cały tekst) jest zaznaczony, wówczas przyciśnięcie klawisza z jakimkolwiek znakiem spowoduje usunięcie zaznaczonego fragmentu i wprowadzenie w to miejsce nowych znaków. Przyciśnięcie klawisza Delete lub Backspace powoduje usunięcie całego zaznaczonego fragmentu.

Wycofanie wprowadzonych zmian, wycofanie po przypadkowym skasowaniu itp.

Współczesne procesory tekstów zapamiętują wszystkie wykonywane zmiany (lub przynajmniej pewną liczbę ostatnio wykonanych) i umożliwiają ich wycofanie lub ponowne zastosowanie. Jest to bardzo przydatne na przykład wtedy, gdy przez pomyłkę został usunięty fragment tekstu. Do wycofania wprowadzonych zmian służy przycisk Wycofaj (z zakręconą strzałką) na pasku narzędziowym Szybki dostęp. Wycofanie można również zrealizować, wciskając jednocześnie klawisze Ctrl + Z.
Po wycofaniu zmian można je ponownie zastosować, używając przycisku Ponów. W celu ponowienia można również wcisnąć klawisze Ctrl + Y.


Większość edytorów, w tym również Microsoft Word 2007, posiada funkcję Autokorekty, czyli automatycznego poprawiania pewnych błędów. Nie zawsze taka automatyczna poprawa jest zgodna z zamierzeniami piszącego. Aby wycofać niepoprawną, wprowadzoną automatycznie korektę, można również wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl + Z. Ustawianie opcji Autokorekty będzie omówione w osobnym rozdziale.


W poniższym ćwiczeniu należy przepisywać wzorcowy tekst. Litery duże i małe są rozróżniane (np. U i u).

 

Działanie klawisza Caps Lock

Po włączeniu klawisza Caps Lock (z lewej strony klawiatury) klawiatura przechodzi do trybu wpisywania dużych liter. W tym trybie normalne wciśnięcie klawisza z literą (lub dwóch klawiszy np. prawy Alt + A) spowoduje wypisanie dużej litery (dla klawiszy prawy Alt + A będzie to litera Ą). Przyciśnięcie klawisza Shift tym razem spowoduje wypisanie małej litery. Jednak wszystkie klawisze z dwoma znakami działają tak samo jak w trybie wprowadzania małych liter, włączenie Caps Lock nie zmienia ich działania.

Zwykle na klawiaturze jest światełko Caps Lock, które pokazuje, czy klawiatura działa w trybie wprowadzania dużych liter (wtedy światełko jest włączone). W wielu edytorach tekstowych stan klawisza Caps Lock jest sygnalizowany na dole okna, w tzw. pasku statusu. W edytorze Microsoft Office Word 2007 standardowo stan nie jest wyświetlany, ale można to zmienić po kliknięciu prawym przyciskiem myszki w pasek statusu.

Działanie klawisza Num Lock

Klawiatury komputerów stacjonarnych (i niektórych przenośnych) mają z prawej strony tzw. klawisze numeryczne. Klawisze te mogą służyć do wpisywania cyfr (jeśli tryb numeryczny jest włączony i świeci się światełko Num Lock) lub mogą służyć jako klawisze strzałek do przesuwania kursora na ekranie (jeśli tryb numeryczny jest wyłączony). Do włączania i wyłączania trybu numerycznego służy klawisz Num Lock.
Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. W pliku znajduje się tekst wzorcowy. Tekst ten należy przepisać poniżej tekstu wzorcowego.


zadanie1.doc Plik zawiera tekst wzorcowy, tekst ten należy przepisać poniżej tekstu wzorcowego.
Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. W pliku znajdują się dwa takie same teksty. Jeden jest wpisany prawidłowo, drugi zawiera błędy. Należy poprawić tekst zawierający błędy.


zadanie2.doc Plik zawiera dwa teksty: jeden wzorcowy, wpisany bez błędów, drugi wpisany z błędami. Należy poprawić tekst zawierający błędy.

 

Wprowadzanie tekstu, wykonywanie prostych poprawek