Klauzula informacyjna

Policy 1 out of 2

Please read our Klauzula informacyjna


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul.Czapskich 4 pok. 27 , 31-110 Kraków,. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu założenia konta użytkownika, umożlwiającego korzystanie z materiałów i kursów zamieszczonych na platformie zdalnego nauczania „Uniwersytet Jagielloński Bez Granic” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem uzyskania dostępu do platformy zdalnego nauczania „Uniwersytet Jagielloński Bez Granic” . Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie ograniczony dostępu do platformy.
 5. Pani/Pana dane osobowe  mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich odbioru na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres aktywnego korzystania z platformy lub do czasu odwołania zgody.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 9. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: czn@uj.edu.pl.
 10. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie usunięcie konta użytkownika z platformy.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji aniprofilowania.
 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.