Aperçu des sections

 • Généralités

  Klima i byer. Innføring

  Siden det 19. århundre har byene vokst sterkt. Den høye konsentrasjonen av hus i relativt små urbane områder påvirker flere klimatiske faktorer, som lufttemperatur, vindhastighet og vindretning. I tillegg er det mange naturlige faktorer som påvirker det urbane klimaet, som terrengforhold, arealanvendelse, nærhet til havet og ikke minst hvilken breddegrad byen ligger på.

  Menneskelig aktivitet, spesielt industri og transport, har også innvirkning på det urbane klimaet. Begge disse faktorene er konsentrert i urbane områder og bidrar med store mengder av forskjellige typer luftforurensing. Luftforurensing påvirker naturmiljøet, økonomi og menneskenes helse på en negativ måte. Effektene av luftforurensing omfatter blant annet smog og sur nedbør. Det er mange regioner som er truet av luftforurensing, for eksempel det såkalte ”Svarte trianglet”, som befinner seg i området Polen, Tyskland og Tsjekkia.

 • Section 1

  Kapittel 1:
  Luftforurensing forårsaket av menneskelig aktivitet

  Menneskeskapt luftforurensning er et alvorlig problem i urbane områder. Det endrer det urbane klimaet og forringer naturmiljøet, økonomien og menneskenes helse. Høy konsentrasjon av industri og transport fører til stor tilførsel av luftforurensing til den urbane atmosfæren. Smog og mye nedfall av støv og sot er typiske effekter av denne typen forurensing..

  Industrielle katastrofer og tilfeller av svikt i den industrielle infrastrukturen kan føre til plutselig tilførsel av store mengder luftforurensing. Dette kan forringe naturmiljøet permanent. Det er også svært skadelig for mennesker. Luftforurensing er et internasjonalt problem, som i det såkalte ”Svarte triangelet”. Dette befinner seg i grenseområdet mellom Tyskland, Polen og Tsjekkia, hvor store mengder brunt kull utnyttes.

 • Section 2

  Kapittel 2:
  Klima i byer

  Klimaet i en bestemt by styres av mange naturlige faktorer, som breddegrad, topografi, landdekke og hvor nært byen ligger i forhold til hav eller innsjøer. Når en by vokser og utvikler seg gjør nye faktorer seg gjeldende (f.eks. utslipp av varme, luftforurensning), og bidrar til å danne særskilte urbane klimaer.

  Stor befolkning og menneskeskapte varmeutslipp, i tillegg til at byer i stor grad bygges på betong, asfalt og stein, fører til at temperaturen blir høyere enn i et ikke-urbant område. Høy bygningstetthet påvirker vindens hastighet og retning, og det oppstår lokale luftsirkulasjoner som kalles urban bris.

 • Section 3

  Kapittel 3:
  Sur nedbør

  Vann er av avgjørende betydning for livet på jorda, og kvaliteten på vannet er derfor svært viktig. Når nedbør har en pH-verdi under 5,6, kaller vi det sur nedbør. Den viktigste grunnen til at sur nedbør forekommer er utslipp av de luftforurensende stoffene NOx og SO2. Mens disse utslippene er på vei nedover i Europa og Nord-Amerika, er de økende i Asia.

  Sur nedbør påvirker hele naturmiljøet. Forurenset nedbør går inn i overflatevann og grunnvann. Når det trenger inn i jordsmonnet kan det forårsake at aluminiumioner blir frigitt, og at nærinssalter blir vasket ut. Det fører til at trærne dør, men de påvirkes også direkte av sur nedbør. Forurenset vann er en stor trussel mot det biologiske mangfoldet. Områdene som er sterkest truet av sur nedbør, befinner seg særlig i Europa, USA og Kina, i nærheten av sterkt urbaniserte og industrialiserte områder. Luftforurensning som transporteres over store avstander kan imidlertid også føre til sur nedbør i områder som ligger langt unna luftforurensningskildene.