Topic outline

 • General

  ESPERE klimaleksikon, norsk utgave
  ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
  ESPERE klimaleksikon
  Mat & klima Innføring
  Mat & klima Innføring - menu
  • Mat & klima. Innføring

   Mat & klima. Innføring

   Å forsyne jordas befolkning med nok mat blir stadig vanskeligere. Det bor over 6 milliarder mennesker på jorda, og ressurstilgangen i vann og på land kan synke, blant annet på grunn av overbruk. Endringer i det globale mønster for tilbud og etterspørsel kan få konsekvenser for hele kloden, fordi verdens matsystemer er gjensidig avhengige av hverandre.

   Å forsyne jordas befolkning med nok mat blir stadig vanskeligere. Det bor over 6 milliarder mennesker på jorda, og ressurstilgangen i vann og på land kan synke, blant annet på grunn av overbruk. Endringer i det globale mønster for tilbud og etterspørsel kan få konsekvenser for hele kloden, fordi verdens matsystemer er gjensidig avhengige av hverandre.

   Hvis økingen av drivhusgasser i atmosfæren fortsetter som nå, vil det føre til at jordas overflate varmes opp. Klimaet vil bli påvirket i alle de forskjellige regionene. Hyppigheten av ekstreme værsituasjoner vil også øke.

   Forskere er bekymret for at disse klimaendringene også vil å påvirke matproduksjonen generelt. De kan føre til økte angrep av ulike plantesykdommer og gi økte produksjonskostnader i de forskjellige regionene. Man regner med at en forholdsvis stor del av negative konsekvensene vil ramme de fattige.

   I dette første trinnet i kapitlet om mat og klima, skal vi se nærmere på hvordan disse klimaendringene kan påvirke matproduksjonen. Vi skal også se på den gjensidige påvirkningen mellom klimaet og planter og matproduksjonssystemer.

   Forfatter:  Marta Moneo og Ana Iglesias- Universidad Politécnica de Madrid - España
   Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University - USA og Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
   Pedagogisk utprøving: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España
   Sist oppdatert: 12/05/2004

   • 1. Planter og klima

    1. Planter og klima

    Jordbruk er svært avhengig av klimaet, fordi varme, lys og vann er de viktigste faktorene som påvirker avlingene. Klimaet påvirker også utbredelsen av plantesykdommer og tilgang på vann fra irrigasjon.

    Den totale matproduksjonen i verden varierer fra år til år, i stor grad på grunn av at værforholdene også forandrer seg over tid. Men i noen områder er jordbruket mer sårbart overfor variasjoner i værforhold enn andre steder. Dette gjelder spesielt i utviklingslandene hvor den tilgjengelige teknologien for å takle tørke og oversvømmelse er mindre avansert, og i de områdene hvor terrenget og klimaet er mindre egnet til dyrking av jorda.

    Hva er den viktigste oppgaven i dag?

    Ved siden av å bekjempe klimaendringene, er det viktig å identifisere de områdene som er mest sårbare for klimaforandringer. På den måten kan virkningene kan begrenses eller unngås, ved å tilpasse livet til de nye forholdene.

    red terrasses

    1. Jordbrukslandskap i Nord-Amerika.
    Foto: USDA NRCS

    Forfatter: Marta Moneo and Ana Iglesias- Universidad Politécnica de Madrid - España
    Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University - USA og Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
    Pedagogisk utprøving: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España  Oversettelse: Nicolai Steineger og Erik Steineger
    Sist oppdatert: 12/05/2004

   • Edit 2. Klimaspørsmålet

    2. Klimaspørsmålet

    Klimaendring som skyldes forbrenning av fossilt brensel har blitt et viktig spørsmål. De fleste har innsett at hvordan vi lever og handler vil påvirke fremtiden vår. Vi må bestemme nå hvordan vi vil at fremtiden vår skal bli, og hva vi må gjøre for å oppnå det.

    1. Områder som kan bli alvorlig påvirket av klimaendringer.

    Klimaendringer påvirker:

    Økosystemer. Både planter og dyr påvirkes av temperaturen og nedbøren der de lever. I dag trekker fugler fra Nord-Afrika til Sør-Europa tidlig om sommeren for å unngå sommervarmen i Nord-Afrika. Hvis Afrika blir varmere, vil de trekke nordover tidligere og bli stilt overfor et annerledes miljø og en annen konkurranse med andre arter enn i dag. Disse forandringene kan føre til færre levesteder og i verste fall utryddelse for enkelte arter.

    Matproduksjon Maten vår er basert på planteproduksjon. Vi spiser planter direkte (brød fra hvete, ris, poteter, grønnsaker, frukter) eller indirekte (ved å spise kjøtt som kommer fra dyr som har beitet gress eller spist annen planteføde). Alle planter påvirkes av temperaturen og nedbøren der hvor de dyrkes. I Asia, for eksempel, er risplanten den viktigste matkilden for befolkningen. Hvis det sørlige Asia blir for varmt for risdyrking, vil mange mennesker risikere feilernæring, og helsekostnadene kan bli store.

    Vannressurser. Regn påvirker vannet i elver og innsjøer, og temperaturen påvirker hvordan vannet fordamper og blir brukt. Tilgang på vann er essensielt både for mennesker og økosystemer. Mange regioner rundt om på jordkloden lider av stor vannmangel i dag. Helsekostnadene som er knyttet til en redusert vannkvalitet og vanntilgang vil bli enorme.

    Økonomi. Nesten alle økonomiske sektorer påvirkes direkte eller indirekte av klimaet. Dette kan illustreres med noen eksempler. Turismen blir påvirket ved at snøforholdene vil forandre seg. Energiforbruket vil øke drastisk ettersom behov for oppvarming eller avkjøling blir større. Forsikringsselskapene vil kanskje nekte å forsikre bygninger i områder med stor flomfare.

    Om denne siden:
    Forfatter:  Marta Moneo og Ana Iglesias- Universidad Politécnica de Madrid - España 
    Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University - USA og Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
    Pedagogisk utprøving: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España
    Sist oppdatert: 12/05/2004

   • 3. Tørke i middelhavslandene

    3. Tørke i middelhavslandene

    Tørke er et alvorlig problem i middelhavslandene på grunn av den stadig økende befolkningen og det økende behovet for vann til jordbruk og husholdninger. Vann er et viktig kulturelt element i denne regionen, og dette gjør det vanskelig for folk å endre vanene sine for å senke vannforbruket.

    1. Grensene i middelhavsområdet.
    Kilde: FAO

    Hva regnes som Middelhavsområdet?

    Som du ser på kartet inkluderer Middelhavsområdet flere land enn de sør-europeiske. Også land i Nord-Afrika og Midtøsten, som Tyrkia, Libanon, Syria, Israel og Jordan grenser til Middelhavsområdet.

    På tross av de svært forskjellige kulturelle og politiske forholdene i disse landene, har de samme klimatype. Dermed står de alle overfor de samme problemene med klimaendring og dets virkning på jordbruket, som fortsatt er en svært viktig økonomisk sektor i området. En felles løsning for alle landene ville være å forbedre bruken av vann i regionen.

    Problemet i dag er å forutsi nøyaktig når flommen eller tørkeperioden kommer, og dette gjør det vanskelig å avgjøre hvordan man skal bruke vannet for å være forberedt på det som kommer.

    2. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
    G. Begni, MEDIAS-France

    På dette satelittbildet kan du se middelhavsområdet. Den grønne fargen viser
    hvor tett vegetasjonen er i de forskjellige områdene. Som du ser er Nord-Europa   veldig grønt, men når vi beveger oss sørover blir det stadig mindre. Verst er det nord i Afrika. Dette gir oss en idé om hvordan vannet er fordelt.

    Forfatter: Marta Moneo og Ana Iglesias- Universidad Politécnica de Madrid - España
    Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University - USA
    og Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
    Pedagogisk utprøving: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España
    Sist oppdatert: 12/05/2004