PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z edytorem (procesorem) tekstu Microsoft Office Word 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 

Podział tekstu na wiersze, akapity i strony

Cały dokument jest podzielony na akapity. Akapit to fragment tekstu, często (ale nie zawsze) zaczynający się od wcięcia (tzn. pierwszy wyraz akapitu jest nieco odsunięty od lewego marginesu). Koniec akapitu jest zaznaczany specjalnym, normalnie niewidocznym znakiem. Znaki końca akapitu oraz inne pomocnicze, normalnie niewidoczne, tzw. niedrukowalne znaki można wyświetlić, klikając w przycisk Pokaż wszystko w zakładce Narzędzia główne na wstążce w grupie przycisków Akapit.
Poniżej zaprezentowano przykładowe cztery akapity.

Przykładowe akapity
Cztery przykładowe akapity


Przykładowe akapity, włączona widoczność znaków niedrukowalnych.
Cztery przykładowe akapity, włączona została widoczność znaków niedrukowalnych.Widać wyraźnie znaki końca akapituPrzejście do nowego akapitu (wprowadzenie nowego akapitu) następuje przez wciśnięcie klawisza Enter. Z punktu widzenia programu do edycji tekstu klawisz ten powoduje wprowadzenie niewidocznego znaku końca akapitu.

Pusta linia to też akapit (pusty). Poniżej czwartego przykładowego akapitu na poprzednim rysunku jest właśnie linia pusta, pusty akapit. Akapit taki składa się tylko z (normalnie niewidocznego) znaku końca akapitu.


Komputer sam dba o podział wpisywanych wyrazów między poszczególne wiersze w jednym akapicie, w trakcie pisania nie należy się o to troszczyć. Dopiero gdy ma być wprowadzony nowy akapit należy wcisnąć Enter.


W zależności od ustawień edytor może pozostawiać między kolejnymi akapitami nieco więcej miejsca, może też rozpoczynać pierwszy wiersz każdego akapitu od wcięcia (widać to na powyższych rysunkach).

Jak podzielić akapit na dwa?

W miejscu podziału należy ustawić kursor. Następnie należy wprowadzić znak końca akapitu (normalnie niewidoczny). Jak? Oczywiście klawiszem Enter. Prezentuje to poniższy film.
Podział akapitu na dwa można wykonywać przy włączonej widoczności niedrukowalnych znaków. Widać wówczas wyraźnie, że wciśnięcie klawisza Enter spowoduje wprowadzenie znaku nowego akapitu, zatem pozostały tekst przesunie się niżej, będzie już wyświetlany w nowym akapicie.

Jak złączyć ("skleić") dwa sąsiednie akapity?

Dwa sąsiednie akapity są rozdzielone znakiem końca akapitu (normalnie niewidocznym). Zatem aby je "skleić", należy usunąć ten znak. Można to zrobić, umieszczając kursor na lewo od znaku końca akapitu i wciskając klawisz Delete.
Łączenie akapitów można wykonywać przy włączonej widoczności niedrukowalnych znaków. Pokazuje to poniższy poradnik filmowy.
Uwaga! Włączenie widoczności znaków niedrukowalnych nie jest konieczne. Kursor należy umieścić po prostu na końcu akapitu, pokazuje to poniższy film.
Dwa sąsiednie akapity można również połączyć, ustawiając kursor za rozdzielającym je znakiem końca akapitu (a więc na początku drugiego akapitu). Należy wówczas wcisnąć klawisz Backspace. W akapitach, które mają wcięcie pierwszej linii, należy wcisnąć klawisz Backspace dwa razy, gdyż pierwsze wciśnięcie powoduje tylko zlikwidowanie wcięcia. 

Nowe strony

Normalnie nie należy przejmować się podziałem tekstu na strony. Microsoft Office Word sam odpowiednio dzieli dokument, przy czym bierze pod uwagę aktualne ustawienia orientacji (pozioma lub pionowa), rozmiaru strony (np. A4 lub amerykański standard o nazwie Letter lub inne) i marginesów.

Zdarza się jednak, że piszący chce wymusić, aby pewien tekst rozpoczynał się od nowej strony. Wymuszenie przejścia do nowej strony w miejscu, gdzie jest kursor, następuje po wciśnięciu klawiszy Ctrl + Enter. Można też skorzystać z przycisku Podział Strony w zakładce Wstawianie na wstążce, w grupie przycisków Strony.

Uwaga! Podobna kombinacja klawiszy, ale Shift + Enter powoduje przejście do nowego wiersza, bez przejścia do nowego akapitu.Wpisz w nowym dokumencie trzy dowolne akapity. Dwa pierwsze złącz, a trzeci podziel na dwa.

Podział tekstu na wiersze, akapity i strony