PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z edytorem (procesorem) tekstu Microsoft Office Word 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 

Formatowanie akapitu

Formatowanie może dotyczyć ustawień całego akapitu. Jeśli kursor umieszczony jest w pewnym akapicie, to można definiować ustawienia dla całego akapitu, klikając w odpowiedni przycisk na wstążce. Polecenia dotyczące formatowania akapitu znajdują się w grupie przycisków Akapit w zakładce Narzędzia główne na wstążce.

Grupa poleceń Akapit
Grupa przycisków Akapit


Poniższy aplet przedstawia sposoby wyrównania tekstu.


Podobnie jak w przypadku innych przycisków, wskazanie (bez klikania) dowolnego przycisku z grupy Akapit powoduje wyświetlenie krótkiej informacji, do czego przycisk polecenia służy. Dokładniejszą pomoc można uzyskać po przyciśnięciu klawisza F1.

Bezpośrednio poprzez przyciski można ustawić m.in:

  • wyrównanie akapitu do marginesów (wyrównanie do lewego, wyrównanie do prawego, wyśrodkowanie i wyjustowanie, czyli wyrównanie jednocześnie do lewego i prawego marginesu),
  • odstęp między poszczególnymi wierszami (liniami) akapitu (tzw. interlinię),
  • odstęp przed akapitem i po akapicie,
  • kolor tła dla całego akapitu,
  • wcięcie całego akapitu, czyli odstęp lewej krawędzi akapitu od lewego marginesu,
  • obramowanie i cieniowanie akapitu.

Ponadto w grupie przycisków Akapit znajdują się przyciski, umożliwiające tworzenie prostych i wielopoziomowych list punktowanych i numerowanych. Listy są omawiane w innym rozdziale kursu.
Polecenie Sortuj umożliwia posortowanie zaznaczonego tekstu (np. listy nazwisk). Przycisk Pokaż wszystko służy do włączania i wyłączania widoczności ukrytych symboli formatowania (znaków niedrukowalnych, w tym omawianych już wcześniej znaczników akapitu).

Tak jak w innych grupach przycisków, w dolnym prawym rogu grupy znajduje się przycisk Otwórz okno dialogowe. Okno dialogowe Akapit zawiera bardziej zaawansowane ustawienia akapitu i jest podzielone na dwie zakładki: Wcięcia i odstępy oraz Podziały wiersza i strony.

Wcięcia i odstępy
Zakładka Wcięcia i odstępy


Na zakładce Wcięcia i odstępy warto zwrócić uwagę na dwa typy wcięć specjalnych: Wcięcie pierwszego wiersza oraz Wysunięcie. Poniższy rysunek ilustruje Wysunięcie.

Wysunięcie
Wysunięcie


Kolejny rysunek prezentuje zakładkę Podziały wiersza i strony.

Podziały wiersza i strony
Podziały wiersza i strony


W tej zakładce szczególnie ważne są cztery pierwsze od góry pola wyboru, związane z tzw. paginacją, czyli podziałem dokumentu na strony.

Pierwsze z tych pól dotyczy kontroli tzw. bękartów i wdów. W wielu profesjonalnych dokumentach niedopuszczalna jest sytuacja, w której na początku strony znajduje się tylko jeden wiersz akapitu z poprzedniej strony lub na końcu strony znajduje się tylko jeden wiersz nowego akapitu. Ostatni wiersz akapitu, który wyświetlany jest na początku następnej strony jest nazywany wdową. Pierwszy wiersz akapitu, wyświetlany na końcu strony, nosi nazwę bękarta

. Zaznaczenie pola wyboru Kontrola bękartów i wdów powoduje, że bękartów i wdów nie będzie. Na początku strony znajdą się zawsze co najmniej dwie linijki akapitu z poprzedniej strony. Podobnie na końcu strony znajdą się co najmniej dwie linijki nowego akapitu. Oczywiście wyjątkiem jest sytuacja, w której akapity są jednolinijkowe. Standardowo kontrola bękartów i wdów jest włączona.Zaznaczenie pola wyboru Razem z następnym spowoduje, że bieżący akapit (ten, w którym jest kursor) będzie na stronie razem z następnym (nie zostaną umieszczone na innych stronach), bez względu na późniejsze zmiany podziału dokumentu na strony (zmiany takie mogą powstać np. na skutek dodania nowego tekstu, skasowania tekstu lub zmiany rozmiaru stron).

Zaznaczenie pola wyboru Zachowaj wiersze razem spowoduje, że akapit będzie (w miarę możliwości) trzymany w całości na jednej stronie.
Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. W pliku znajduje się tekst wzorcowy. Tekst ten należy przepisać poniżej tekstu wzorcowego, zachowując dokładnie formatowanie akapitów i czcionki.


zadanie10.doc W pliku znajduje się tekst wzorcowy. Tekst ten należy przepisać poniżej tekstu wzorcowego, zachowując dokładnie formatowanie akapitów i czcionki.

 

Formatowanie akapitu