PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z edytorem (procesorem) tekstu Microsoft Office Word 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 

Numerowanie stron, pola

Microsoft Office Word 2007 umożliwia w prosty sposób automatyczne numerowanie stron. Standardowo numer może być umieszczony na marginesie górnym lub dolnym (w nagłówku lub stopce) albo na marginesie bocznym (lewym lub prawym).

Numery stron na marginesie górnym lub dolnym (w nagłówku lub stopce)

W celu wstawienia numerów stron należy wybrać przycisk Numer strony w grupie przycisków Nagłówek i stopka na zakładce Wstawianie i wybrać miejsce oraz format numeracji.

Numerowanie stron


Po wybraniu stylu numeracji włączony zostaje tryb edycji nagłówka lub stopki, w zależności od wyboru miejsca, w którym mają być umieszczone numery. W tym trybie ta część ekranu (strony ekranowej), w której normalnie wpisana jest treść dokumentu, jest wyświetlana na szaro i nie jest dostępna do edycji, natomiast nagłówek/stopkę można edytować, wprowadzając teksty i/lub inne obiekty, takie jak obrazy czy pola tekstowe.

Przykład prostego nagłówka

 


Jeśli w dokumencie jest już zdefiniowany nagłówek/stopka, to wstawienie numeru strony przez przycisk Numer strony (tak jak opisano to powyżej) spowoduje usunięcie już zdefiniowanego nagłówka/stopki i zastąpienie go nowym! Żeby nie tracić zdefiniowanego nagłówka/stopki, należy wprowadzić pole
z numerem strony, edytując istniejący nagłówek/stopkę. Jest to omówione w kolejnym rozdziale.


Numer strony jest wprowadzony jako tzw. pole (NIE pole tekstowe). Pole jest to obiekt, który składa się z nazwy i zmiennych wartości. P rzykładem pola jest właśnie numer strony, w innych typach pól wyświetlane mogą być np. bieżąca data, liczba wszystkich stron w dokumencie, nazwisko autora dokumentu, nazwa dokumentu. Jeśli w nagłówku lub stopce jest umieszczone pole data, wówczas w dokumencie będzie widoczna zawsze bieżąca data. Umieszczenie pola numer strony powoduje, że na każdej stronie będzie zawsze wyświetlany prawidłowy, automatycznie wyznaczony numer.

Pole po wyróżnieniu (zaznaczeniu) myszką jest wyświetlane na nieco ciemniejszym tle niż reszta zaznaczonego tekstu. Poniższy rysunek pokazuje zaznaczony tekst w nagłówku, zawierający dwa pola pierwsze wyświetla zawsze prawidłowy numer bieżącej strony, drugi wyświetla liczbę stron.

Przykład nagłówka z dwoma polami


Powyższe dwa pola są zawsze automatycznie aktualizowane przy zmianie liczby stron w dokumencie. Jednak nie wszystkie pola są automatycznie aktualizowane.

Numery stron na marginesie lewym lub prawym

Również po wybraniu położenia numeru na marginesach bocznych tak naprawdę numer powiązany jest z nagłówkiem lub stopką, chociaż jest wyświetlany poza nim. Numer strony jest wówczas umieszczony w polu tekstowym. To pole tekstowe może być edytowane i przesuwane w dowolne miejsce strony podobnie jak inne pola tekstowe (patrz rozdział poświęcony polom tekstowym). Edycja jest możliwa po przejściu do trybu edycji nagłówka lub stopki (np. przez dwukrotne kliknięcie w nagłówek lub stopkę).

Numerowanie na prawym marginesie, w polu tekstowym


Proszę zwrócić uwagę na to, że pole i pole tekstowe, są to dwie różne rzeczy, mimo że mają podobne nazwy (podobnie jak ciało i ciało niebieskie albo koń i koniak). W polu wyświetlany jest numer strony, pole może być umieszczone w swoistej ramce polu tekstowym, które może być przesuwane w dowolne miejsce w obrębie strony. Na powyższym rysunku widać niebieskie uchwyty wokół pola tekstowego, w środku którego znajduje się pole z numerem strony.

Formatowanie numeracji

W celu uzyskania innego efektu niż dostępne na liście rozwijalnej, można wykorzystać przycisk Formatuj numery stron (Wstawianie >> Numer strony >> Formatuj numery stron), który otwiera okno dialogowe Format numeru strony.

Formatowanie numerów stron


Jeśli dokument jest podzielony na tzw. sekcje, to numerowanie każdej sekcji można rozpocząć od konkretnego numeru (np. 1) lub można kontynuować numerowanie z sekcji poprzedniej (jeśli taka jest).

Wstawianie numeru strony w bieżącym położeniu kursora

Numer strony można wstawić również w bieżącym położeniu kursora, lecz nie uzyskamy w ten sposób automatycznej numeracji stron. Numer bieżącej strony pojawi się w miejscu kursora w polu, którego zawartość będzie aktualizowana dopiero w momencie otwierania dokumentu. Pole z numerem można też aktualizować ręcznie (nie czekając do następnego otwarcia dokumentu), podobnie jak wartości innych pól, przez zaznaczenie pola, kliknięcie prawym przyciskiem myszki i wybranie w menu podręcznym Aktualizuj pole.

Aktualizuj pole


Podobnie zadziała wciśnięcie klawisza F9. Wszystkie pola, które mają być aktualizowane ręcznie, muszą być zaznaczone.

Jeśli mają być zaktualizowane wszystkie pola w całym dokumencie, należy zaznaczyć cały dokument, np. wciskając klawisze Ctrl + A.

Jednak w ten sposób nie zostaną zaznaczone (i zaktualizowane) pola znajdujące się w nagłówku i stopce. Aby je zaktualizować, należy wejść do trybu edycji nagłówka/stopki (np. dwukrotnie klikając w nagłówek/stopkę) i wówczas wcisnąć klawisze Ctrl + A, a następnie klawisz F9.

Numerowanie stron, pola