PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Wprowadzanie liczb

Liczby są zazwyczaj najistotniejszymi danymi wprowadzanymi do arkusza. Aby można było wykonywać na nich obliczenia, program musi zinterpretować zawartość komórki jako liczbę. Przy ustawieniach domyślnych wprowadzona liczba wyrównywana jest do prawego brzegu komórki.

Częstym błędem jest wprowadzenie niewłaściwego znaku separatora dziesiętnego (np. kropki zamiast powszechniej używanego przecinka).
Źle wpisana liczba uniemożliwia wyświetlenie wyniku formuły, w skład której wchodzi.
Jeżeli liczba nie mieści się w komórce, wyświetlane są znaki ### (hash).

Przykładowe liczby wprowadzone do arkusza


Przy wprowadzaniu liczb można użyć znaku %, dopisać "zł" itp.
Zaleca się jednak wpisanie samej liczby i późniejsze jej sformatowanie (arkusze umożliwiają formatowanie liczb patrz podrozdział o formatowaniu liczb).

Znak waluty, separator dziesiętny oraz separator tysięcy pobierany jest do arkusza z ustawień regionalnych panelu sterowania.

Często zawartość komórki to liczba z dużą liczbą miejsc dziesiętnych, (np. wynik dzielenia). W komórce wyświetla się zaokrąglenie dokładnej wartości. Należy pamiętać, że do obliczeń brana jest dokładna liczba.

Jeżeli na danych reprezentujących datę i czas mają być wykonywane obliczenia (np. obliczenie liczby dni pomiędzy dwiema datami), to dane te muszą być wpisane jako liczbowe.quiz_html_arkusze_dlaczego_na_powyzszym_rysunku


Wprowadzanie liczb