Ugress og plantesykdommer

ESPERE klimaleksikon, norsk utgave
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ESPERE klimaleksikon
Mat & klima Innføring
Mat & klima Innføring - menuKlimaet er viktig for hvilke sykdommer, skadedyr og sopp som kan angripe plantene. Spredningen og formeringen av insekter og ugress påvirkes av klimaet, fordi temperatur, lys og vann er viktige faktorer for deres vekst og utvikling.

Klimaet har også en innvirkning på mengden av pesticider (plantevernmidler) som brukes til å kontrollere utbrudd av skadedyr og soppangrep. Når klimaet endres, kan skadegjørerne bli enda mer aktive enn i dag.  Selv om det finnes alternative måter å bekjempe dem på, kan bøndene bli nødt til å bruke større mengder kjemiske plantevernmidler, og disse medfører helsemessige, økologiske og økonomiske kostnader.

Reaksjonene på klimatiske faktorer

De fleste sopp og skadedyr trives best i et fuktig og varmt klima. Imidlertid er en svak avling i en tørkeperiode mer sårbar overfor soppangrep enn den ville vært dersom plantene hadde hatt god tilgang på vann og var sunne og friske.

1. Bruk av pesticider for å beskytte avlingene.
Foto: USDA NRCS

Nedbørsmengden er sannsynligvis den viktigste variabelen som påvirker plantenes reaksjon på skadegjørere og sykdommer. Men dersom det er tørke eller for mye nedbør er det  vanskelig å avgjøre om en avlingssvikt skyldes skadegjørerne eller forandringer i nedbørsforholdene.

Potetråtesoppen Phytophthora erythroseptica (”rosa råte”) forekommer sporadisk overalt hvor det vokser poteter. Denne sykdommen er mest skadelig når det er varme og våte jordforhold når potetene dannes og i innhøstingsperioden. De største problemene med denne sykdommen opptrer som regel i forbindelse med store mengder regn enten tidlig eller sent i sesongen, og forekommer spesielt i dårlig drenerte jordsmonn.

2. Potetråtesoppen Phytophthora erythroseptica (”rosa råte”).
Foto: Ohio State University. Dette er en av de vanligste sykdommene som rammer poteter.

Insekter

Insekter lever i alle klimatyper. Deres habitater og overlevelsesstrategier er avhengige av  lokale værforhold. Insektene er spesielt følsomme for temperatur, fordi de er kaldblodige.

Ved høyere temperaturer formerer insektene seg raskere. Når vintrene blir varmere, er det færre insekter som dør, og dermed øker insektspopulasjonen om våren og sommeren.

Ørkengresshopper er et internasjonalt problem, fordi de stadig flyr i store svermer over enorme områder på tvers av landegrensene. Dette skadedyret har alltid blitt betraktet som en alvorlig trussel mot jordbruk i Afrika og Asia, og krever ofte storskala kontrolloperasjoner.

3. Gresshoppeangrep.
Foto: FAO.

Ugress

Ugress konkurrerer med nytteplantene om lys, plass og om næringsstoffene i jorda. Tørke øker konkurransen om vannopptak mellom nyttevekstene og ugresset. Fuktige forhold kan føre til at ugresset sprer seg raskere fordi de setter mer frø enn nyttevekster.

Høye temperaturer og fuktighet gjør at plantesykdommer sprer seg fortere og påvirker livssyklusen til noen smådyr i jorda som kalles nematoder. Mange nematodearter frambringer sykdommer, og de kan overleve i varme og tørre forhold så lenge det er dugg om natten.

Når høsten nærmer seg og maisen blir moden og høstingsklar, får ugresset bedre tilgang på lys og begynner å vokse igjen. På bildet kan du se en av de vanligste ugressartene i maisavlingene i Mississippi, carolinasøtvie. Den er også en av de mest plagsomme, fordi den er så vanskelig å fjerne.

4. Carolinasøtvie.
Foto: MAFES

Om denne siden:
Forfatter:  Marta Moneo og Ana Iglesias- Universidad Politécnica de Madrid - España
Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University - USA og Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
Pedagogisk utprøving: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España
Sist oppdatert: 12/05/2004

Zuletzt geändert: Mittwoch, 31. Oktober 2018, 14:02