Hva vil skje med matproduksjonen i framtiden?

ESPERE klimaleksikon, norsk utgave
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ESPERE klimaleksikon
Mat & klima Innføring
Mat & klima Innføring - menuMatproduksjonen vil i framtiden bli påvirket av forandringer i de biofysiske forholdene (temperatur, nedbør og CO2) og forandringer i samfunnsøkonomiske faktorer, som størrelsen på befolkningen som skal forsynes med mat, utvekslingen av produkter mellom landene, og teknologiske fremskritt.

Biofysiske effekter av klimaendringer på matproduksjonen vil være positive i noen regioner og negative i andre, og disse effektene vil variere over lengre tidsperioder. Samfunnsøkonomiske faktorer som påvirker matproduksjonen er antall mennesker som må forsynes, forandringer i priser, forandringer i handelen, og evnen til tilpasning.

Forskere kombinerer forskjellige matematiske modeller (klima-, jordbruks- og økonomiske modeller) for å forsøke å forutsi hvordan globale endringer vil påvirke matproduksjonen. Denne figuren viser resultatene ifølge Hadleys klimascenario for årene 2020, 2050 og 2080 (for en nærmere forklaring på hvordan denne modellen virker, se "Les mer"-delen (på engelsk)) .

Når kartene tolkes, må man huske at resultatene avhenger av klima, effekten av CO2 på avlingene samt forandringer i samfunnsøkonomiske forhold og tekniske fremskritt. For eksempel kan mindre nedbør i de industrilandene, kompenseres for ved å utvikle irrigasjonssystemer, mens dette er vanskeligere i de mindre utviklede landene.

1. Beregning av avlingsutbytte i fremtiden.
Kilde: Rosenzweig and Iglesias, 2002

Som vist på kartet forventes den økte temperaturen i mange deler av Afrika å føre til en nedgang i matproduksjonen. Den reduserte nedbøren i Australia vil også være negativ for avlingene, men kan i noen tilfeller kompenseres for med irrigasjon. Den økte nedbøren, kombinert med en moderat økning i temperaturen i Nord-Amerika, kan gagne matproduksjonen her. Kartene viser at de negative effektene ved klimaforandringene sannsynligvis vil ramme de fattige landene i uforholdsmessig stor grad.

Faktorer som påvirker fremtidens matproduksjon

Forskere understreker alltid at det er vanskelig å forutsi fremtiden, og for matproduksjon er det enda vanskeligere enn for klimaforandringer. Klikk på de små bildene under for å se hvilke faktorer som virker inn på matproduksjonen, og hvordan situasjonen kan variere.

a) i utviklingsland

b) i industrilandene

  1. Demografi – hvordan vil verdens befolkning utvikle seg? Hvor mange mennesker må forsynes med mat? Sammenlign tallene for to industriland og to utviklingsland.
  2. Teknologisk fremskritt – ingeniørvitenskap, i finansiell støtte og tilgjengelig teknisk utstyr som kan hjelpe til å dempe virkningene av klimaendringene.
  3. Infrastruktur – hvilke midler er tilgjengelige for å hindre lokal eller regional matmangel. Sammenlign for eksempel transportsektoren.
  4. Handel – hvor rettferdig er handelen, hvis man sammenligner hva produsentene, grossistene og detaljselgerne tjener i handelskjeden? Se på det ekstreme eksempelet med utviklingen av kaffeprisene i 2003 over flere ledd. Kaffebonden får 14 US cent for 2 kg råvarer som blir til 1 kg grønne kaffebønner. 
  5. Markedet – hvordan utvikler markedet seg og hvor følsomt er det for midlertidig mangel på visse goder, f.eks. på grunn av flom eller tørke? Hvor kommer matvarene på et lokalt marked i Niger fra, og hvor kommer matvarene i en stor dagligvarebutikk i California fra?

Kilder til de ulike figurseriene:

1. (a og b) Data fra den amerikanske offentlige befolkningsstatistikken. Graf av Elmar Uherek
2.,3.,5. Bilder fra / i nærheten av Agadez / Niger av Peter Hilty  
2. Dråpe-irrigasjon av Alison Clayson for UNESCO
4. (a og b) Data fra Oxfam 2003, Graf av Elmar Uherek
5.  Denise Daughtry

Forfatter:  Marta Moneo og Ana Iglesias- Universidad Politécnica de Madrid - España
Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University - USA og Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
Pedagogisk utprøving: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España
Sist oppdatert: 12/05/2004

Last modified: Wednesday, 31 October 2018, 2:09 PM