Virkninger 2

ESPERE klimaleksikon, norsk utgave
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ESPERE klimaleksikon
Klima i byer - Les mer
Klima i byer Fordypning - menuVirkningene av sur nedbør på menneskelig helse og økonomi

Sur nedbør har direkte og indirekte virkninger på både det naturlige miljøet, på menneskers helse og på infrastruktur (bygninger, veier osv). Forringelse av historiske monumenter på grunn av sur nedbør er særlig et problem.Menneskelig helse

Forurensningen som fører til sur nedbør (i hovedsak svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (NOx)) påvirker menneskenes helse, spesielt luftveissystemet.

Forurenset luft

Svoveldioksid, nitrogenoksider og sur nedbør kan føre til pusteproblemer (astma og bronkitt) hodepine og øye-, nese- og halsirritasjoner. De finkornete sulfat- og nitratpartiklene som dannes fra gassene er under 2,5µm i diameter (og kjent som PM 2,5). De kan transporteres over lange avstander med vinden og pustes inn av mennesker langt unna forurensingskilden. Fordi partiklene er så små, kommer de dypere ned i lungene og kan derfor forårsake kreft.

Når disse syregassene reagerer med tåke, kan syresmog oppstå. På grunn av strengere kontroll med forurensende utslipp er dette fenomenet nå heldigvis sjelden. Syresmogen i London i 1952 hadde en pH-verdi så lav som 1,5! 4000 mennesker døde som følge av tåken.

Forurenset vann

Surt vann tærer på pumper, varmtvannsberedere etc. og løser opp tungmetaller i rør slik at vannet blir forurenset. I tillegg slippes tungmetaller ut i jorda når sur nedbør treffer bakken. Det forurensete vannet kan komme inn i drikkevannet. Tungmetallene kan tas opp både av planter (gjennom jordsmonnet og direkte kontakt) og av dyr (gjennom mat eller direkte kontakt). Gjennom mat og drikke kan disse tungmetallene videreføres inn i menneskekroppen, der de hoper seg opp og kan føre til kreft, hjerneskader, nyreproblemer og Alzheimers sykdom.

Blynivåer over ti mikrogram per desiliter blod har betydelige negative virkninger på helsen. Figur 1. viser konsentrasjoner av bly i blodet til barn i utviklingsland. Majoriteten av unge barn som bor i byer i utviklingsland har et gjennomsnittlig blynivå i blodet som er over 10 mikrogram per desiliter og lider av helseproblemer som en konsekvens av dette.

1. Blynivåer i blod blant barn, målt i mikrogram per desiliter i ulike land. C- Kina (Data fra 1988), M- Mexico (1995), P – Polen (1992-1994), R – Romania (1995). Den røde linja markerer 10 mikrogram bly per desiliter blod.
Se teksten til høyre for mer informasjon.
Forfatter: Anita Bokwa. Data: http://www.wri.org/wr-98-99/metals.htm

Bygninger og monumenter

Sur nedbør kan løse opp og forandre gjenstander av stein. Det er spesielt skadelig for bygninger og monumenter som består av kalkstein og marmor. Disse består i stor grad av mineralet kalsitt (kalsiumkarbonat, CaCO3), som lett løses opp av svake syreoppløsninger. Dette er reaksjonen som foregår:

CaCO3(s) + 2H+(aq) 2+(aq) + CO2(g) + H2O

Reaksjonen forandrer det faste stoffet kalsiumkarbonat til oppløste kalsiumioner og til karbondioksidgass. Syren blir nøytralisert. Bygninger og monumenter som er utsatt for sur nedbør løses opp, og utskårede detaljer går tapt. Den samme prosessen foregår i jordsmonn som er rikt på kalsiumkarbonat, og når partikkelstøv som inneholder CaCO3 treffer sure regndråper i lufta.

Når svovelsyre reagerer med kalsitt, oppløser hydrogenionet H+ fra syren kalsitten som beskrevet ovenfor. Sulfationet som også blir frigjort i reaksjonen, reagerer med kalsiumionet og danner en hvit skorpe av gips over marmoren eller kalksteinen.

Regnet fjerner noe av gipsskorpen etter hvert, slik at små sprekker oppstår og materialet eroderer.

Selv om surhetsgraden i regnet er redusert flere steder de senere årene, viser steinbygninger fortsatt tegn på skade. Dette skyldes at den sure nedbøren har endret steinen i bygningen for alltid. Andre materialer som er sårbare for sur nedbør, er karbonstål, nikkel, sink, kobber, maling, noen typer plastikk, lær og tekstiler. Rustfritt stål og aluminium er de mest motstandsdyktige materialene.

2. En kalksteinskulptur av en av de tolv apostlene foran St. Peter og St. Paul-kirken i gamlebyen i Krakow, Polen. Sur nedbør har forårsaket utrolige skader, og kopier av denne og de andre elleve apostlene har blitt lagd for å erstatte originalene.
Foto: Sebastian Wypych.

3. Denne kopien har blitt lagd for å erstatte den originale apostelskulpturen.
Foto: Sebastian Wypych.

Restaurering av monumenter og bygninger er dyrt. For eksempel gjorde sur nedbør skade for 10 millioner pund på Westminster Abbey i London tidlig på 90-tallet. Selv om økonomiske tap kan regnes i dollar, kan man ikke sette en prislapp på verdens kulturskatter. Gamle byggverk som Taj Mahal i India, Akropolis i Hellas og dessuten nyere bygninger som Parlamentet i Canada og Capitol Building i USA, tæres stadig av sur nedbør.

Lakken på biler tar også skade av alle former for sur nedbør, inkludert tørt nedfall, og spesielt når tørt syrenedfall blandes med dogg eller regn. Slik skade er som regel irreversibel og den eneste løsningen er å omlakkere.

4. Sur nedbør forårsaker rask rusting av metallgjenstander som brukes utendørs som lenker, tak og biler.
Kilde: www.freefoto.comRelaterte sider:

Mer om London-smogen:
Klima i byer – Innføring – Kapittel 1 – Negative virkninger
Om denne siden:
forfatter: Anita Bokwa - Jagiellonian University, Cracow , Polen
Pedagogisk utprøving: Michael Seesing - University of Duisburg, Duisburg, Germany
Sist oppdatert: 2004-08-05
Oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger

Last modified: Wednesday, 19 December 2018, 1:28 PM