hvorfor er tørke viktig

Klimaet rundt Middelhavet, med varme, tørre somre og våte vintre er blant de mest variable i verden. Periodiske tørkeproblemer påvirker ofte hele land i flere år på rad, og kan føre til alvorlige sosiale problemer.

Generelt er regnet konsentrert mellom oktober og mars (sørlig land som Algerie og Marokko) eller april (nordlige land som Portugal og Italia). Den gjennomsnittlige temperaturen i disse områdene synker når man kommer lengre opp i høyden og nordover. Været er kjennetegnet av stor variasjon fra år til år. Det faller mindre enn 100 mm regn om sommeren (juni, juli og august) i hele regionen, bortsett fra nord i Spania og Portugal.

Hver årstid må vannforsyningen stemme overens med vannbehovet. I tørkeperioder fører mangelen på tilgjengelig vann til konflikt blant vannbrukere og uenigheter mellom land.

Disse figurene viser fordelingen av regn, temperatur og solstråling i to forskjellige områder i Spania.

Lerida er et område nordøst i landet og kjennetegnes ved store temperaturforskjeller mellom sommer og vinter. Regn er forholdsvis jevnt fordelt utover året med litt mer om våren og høsten enn om sommeren og vinteren.

Almeria ligger omlag 500 km sør for Lerida. Temperaturforskjellene her er mindre ekstreme i løpet av året, men det er også svært lite regn. Om sommeren regner nesten ikke i det hele tatt.

1. Klimadiagrammer for Lérida og Almeria. Kilde: CEDEX.

Jordbruk

Over 50% av landarealet i middelhavsområdet brukes til jordbruk og jordbruk bruker mesteparten av vannet. Over 80% av det totale vannforbruket i de afrikanske middelhavslandene og rundt 60% i de nordlige europeiske middelhavslandene går til jordbruket. Tørke er derfor en stor trussel for jordbruksaktiviteter.

Tørke påvirker matproduksjon og matsikkerhet. I kulturene rundt middelhavet er det blitt drevet jordbruk i flere årtusener. Bøndene kjenner godt til konsekvensene av tørke. Irrigasjon i jordbruket har stadig tiltatt og bidratt til å sikre matproduksjonsmålene, men disse målene har gjort at problemene knyttet til tørke har vokst. Sammenhengen mellom vanntilgang og matproduksjon blir viet stadig mer oppmerksomhet.

Disse figurene viser den ulike fordelingen av vannbruken i Norge og Spania. Spania bruker mesteparten av vannet sitt til jordbruksformål, mens vannet i Norge først og fremst brukes i industrien. Merk deg at vannforbruket i Spania er omlag 18 ganger større enn i Norge.

2. Vannbruk i de forskjellige sektorene i Spania og Norge. Fra: AQUASTAT, FAO.

Figuren viser at Spania bare har tilgang på en fjerdedel så mye vann som Norge. Du kan også se at Spania trenger mye større vannmengder enn Norge. Når tilgangen på vann blir enda mindre, vil ubalansen mellom forsyning og etterspørsel øke ytterligere.

3. Vannbruk i Norge og Spania. Fra AQASTAT, FAO.

Sosiale og politiske konsekvenser

I middelhavsområdet er klimaet en avgjørende del av naturkapitalen og en viktig del av en bærekraftig utvikling. Vann er ikke bare et viktig sosioøkonomisk element, men også et kulturelt element. Politiske debatter knyttet til vann har derfor alltid vært følelsesladde.

Det finnes effektive tiltak for å takle vannmangelen, men de er vanskelige å sette ut i livet på grunn av det store mangfoldet av interessenter. Forsøk på å forbedre kommunikasjon mellom forskningsmiljøer og beslutningstakere vil være av stor viktighet for vannsituasjonen i området.

De sosiale konsekvensene av vannmangel i middelhavsområdet er økende og vil sannsynligvis bli verre. Kulturelle hindringer mot å begrense vannforbruket er nok en kilde til bekymring.


Om denne siden:
Forfatter: Marta Moneo and Dr. Ana Iglesias - Universidad Politécnica de Madrid, España
Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University, USA og Lily Parshall - Goddard Institute for Space Studies, Columbia University, USA
Pedagogisk kvalitetssikring: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España
Sist oppdatert: 2004-05-12
Oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger

Last modified: Wednesday, 26 September 2018, 6:51 PM