Czy temperatura wzrasta wszędzie i w takim samym tempie?

Otóż nie, są obszary gdzie obserwuje się nawet ochładzanie, a zmiany temperatury mają różną intensywność w różnych regionach na świecie. Określenie „globalne ocieplenie” oznacza zmianę wartości temperatury uśrednionej dla całej Ziemi. W niektórych regionach Ziemi średnia temperatura powierzchni wzrosła o ponad 2ºC w okresie 1901-2012, czyli znacznie więcej niż wynosi wartość średnia dla całej Ziemi: 0,89ºC w tym samym okresie (ryc. 12).


Ryc. 12. Zróżnicowanie przestrzenne wzrostu średniej temperatury Ziemi w okresie 1901-2012 na podstawie wyników różnych zespołów badawczych


Objaśnienia: obszary zaznaczone na biało – brak danych, pola ze znakiem “+” oznaczają obszary, gdzie wzrost temperatury jest istotny statystycznie.
Porównanie zmian dla poszczególnych kontynentów i oceanów potwierdza wspólne, globalne tendencje, a zarazem regionalne różnice w wielkości i kierunku tych tendencji. Rycina 13 przedstawia obraz zmian bardziej zgeneralizowany niż rycina 12, a także umożliwia odniesienie zmian regionalnych do danych globalnych.Ryc. 13. Zmiany wybranych elementów systemu klimatycznego na poszczególnych kontynentach (w okresie 1850-2010) i w oceanach (1950-2010) (górna część ryciny) oraz w skali globalnej (1850/1950-2010) (dolna część ryciny).

Objaśnienia: rysunki w ramkach brązowych – dane dla obszarów lądowych, rysunki w ramkach zielonych – dane o opadach atmosferycznych, rysunki w ramkach niebieskich – dane o zawartości ciepła w oceanach, rysunki w ramkach białych – dane o lodzie morskim; czarne/szare linie – wyniki pomiarów, niebieskie pola – wyniki uzyskane za pomocą modeli klimatycznych przy uwzględnianiu tylko czynników naturalnych, różowe pola - wyniki uzyskane za pomocą modeli klimatycznych przy uwzględnianiu czynników naturalnych antropogenicznych, linie niebieskie i czerwone – uśrednione wyniki modeli

Last modified: Monday, 15 July 2019, 2:49 PM