Hvordan sur nedbør virker på miljøet

Hvordan sur nedbør virker på miljøet

Sur nedbør påvirker alle deler av miljøet, f.eks. overflatevann og grunnvann, jordsmonn og vegetasjon. Det kan ødelegge næringskjeder og true det biologiske mangfoldet. Sur nedbør forringer derfor miljøet på jorda.

Forsurning av vann

I Skandinavia gjør den sure nedbøren at innsjøer og elver blir surere. Rundt 14,000 innsjøer i Sverige er utsatt for forsurning. Disse befinner seg i områder der berggrunnen er sur fra før. Konsekvensene er utstrakte skader på plante- og dyreliv. Det samme skjer også i Storbritannia og i Alpene. En annen region som er svært følsom for forsurning av vann, er Nord-Amerika.

Nedgangen i de europeiske utslippene av SO2 og NOx på 90-tallet førte til at noen vann og vassdrag kunne stabilisere seg (dvs gjenopprette de samme nivåene av surhetsgrad som de hadde før den industrielle tidsalder). Storbritannia var den eneste regionen som ikke viste en tydelig nedgang i sulfatkonsentrasjonene. Reduserte utslipp betyr imidlertid ikke automatisk en umiddelbar forbedring i bekker, innsjøer og elver.

1. Prosentandelen av det totale antallet innsjøer i forskjellige deler av Sverige som var forsuret i 1990. Situasjonen har forandret seg lite siden da.
Kilde: Swedish Environmental Protection Agency
http://www.internat.environ.se/index.php3?main=/documents/pollutants/kalka/forsure.html

Jordsmonn

Når jordsmonn blir forsuret vil de viktigste næringssalter (som kalsiumioner (Ca2+) og magnesiumioner (Mg2+)) vaskes ut før trær og planter kan benytte seg av dem – jorda blir mindre fruktbar. I tillegg frigis aluminiumioner (Al3+), som under visse omstendigheter kan bli et meget giftig og farlig metall. Når dette skjer, vil aluminium hope seg opp og forringe jordsmonnet. Aluminium skader trærnes rothår og reduserer deres evne til å ta opp fosfor og andre næringsstoffer. Dette kan føre til at treet dør av mangel på næring eller nedsatt motstandsdyktighet.

Jorda er mest utsatt der hvor den ligger på sure bergarter, som kvartssandstein. Jordsmonn som er rikt på kalk er mer motstandsdyktige mot forsurning. Jordsmonn er mindre sårbare for forsurning enn overflatevann, fordi det har en viss bufferkapasitet. Dette betyr at jorda kan nøytralisere all eller noe av surheten fra den sure nedbøren. Vedvarende sur nedbør kan imidlertid ødelegge denne bufferen. I store deler av Sverige består jordsmonnet av mineraler fra Skandinavias prekambriumstein, som forvitrer sakte. Det betyr at den kritiske syremengden (den maksimale mengden syre jordsmonnet er i stand til å nøytralisere) er lav. Sverige er altså mer sårbar for sure utslipp enn de fleste andre land.

2. pH-verdien i humuslaget i Sverige. Animasjonen over viser utviklingen siden 1963.
Forfatter: Ake Nilsson, Swedish University of Agricultural Sciences.
Kilde: Swedish Environmental Protection Agency
http://www.internat.environ.se/index.php3?main=/documents/pollutants/kalka/forsure.html

Vegetasjon

Sur nedbør dreper vanligvis ikke trær direkte. Men den svekker trærne på flere måter. Syrene kan løse opp det beskyttende vokslaget på barnålene slik at næringsstoffer lekker ut. I tillegg blir de tilgjengelige næringsstoffene i jorda mer begrenset, og jorda kan bli ”forgiftet” ved at giftige stoffer (f eks aluminium) sakte blir løst opp og frigitt i jorda. Sure forurensningsgasser, som svoveldioksid, kan skade planter som vokser i nærheten av store utslippskilder som kraftverk.

Når overflaten på blader og barnåler blir ødelagt av syre, kan det også føre til ukontrollert vanntap slik at fotosyntesen blir svekket. Dessuten fører sur nedbør til tregere nedbrytning av bladavfall, og den gjør at mange nyttige mikroorganismer som er symbiotiske med trerøttene dør.

3. Høy surhetsgrad kan føre til alvorlige skader på trær. Bildet viser død skog på vestsiden av Karkonosze-fjellet (i Sudety-fjellene) ved den Polsk-Tjekkiske grensen.
Forfatter: Witold Goraczko

Over hele Europa og i mange områder øst i USA finner man skoger som har blitt skadet av sur nedbør. På figurene 3 og 4 kan du se skadete skogområder i det Svarte Triangelet (se lenke nederst på siden). .

4. Fjellskoger er utsatt for sure skyer, tåke og nedbør, i tillegg til syregasser som svoveldioksid. Døde skoger i Karkonosze-fjellet (i Sudety-fjellene).
Forfatter: Witold Goraczko

I tilfeller av skadet skog er det vanskelig å skille mellom skader som er forårsaket av sur nedbør fra andre skadelige belastninger som tørke, brann og skadedyr. Derfor er luftforurensningens bidrag til skogskade et kontroversielt tema, spesielt i Nord-Amerika.

Næringskjeder og biologisk mangfold

Forsurning av jorda frigir metaller som kan skade mikroorganismer i jorda, men også fugler og pattedyr høyere opp i næringskjeden, inkludert mennesker. Blant de mest sårbare gruppene er fisk, lav, mose, enkelte sopper og små akvatiske organismer. Sur nedbør forstyrrer det naturlig kretsløpet av svovel og nitrogen. Noen organismer kan forsvinne helt (noe som betyr redusert biologisk mangfold). Sur nedbør kan forverre leveforholdene i et økosystem permanent. Den sterke forsurningen i Sør-Sverige har allerede bragt med seg vesentlige endringer i det biologiske mangfoldet

Fisk og andre organismer i vannet

Fisk blir alvorllg syke eller dør dersom pH-verdien i vannet synker under 5,5. På 1950-tallet oppdaget man at fisken forsvant fra vann og vassdrag i det sørlige Skandinavia. .

Den store mengden aluminiumioner (Al3+) som vaskes ut fra jordsmonnet på grunn av sur nedbør, er en av årsakene til at fisken dør. For det første reduserer aluminiumionene gjellenes evne til å ta opp salter fra vannet.  For ferskvannsfisk er det livsviktig å opprettholde osmosereguleringen (evnen til å opprettholde en balanse mellom salt og vann) i organismens vev. For det andre vil fisken produsere slim for å kjempe mot aluminiumet i gjellene. Slimet hoper seg opp og tilstopper gjellene slik at transporten av salt og oksygen hemmes. Dermed kan ikke fisken regulere saltene i kroppen. I tillegg vil lav pH i vannet ødelegge saltbalansen i fiskens vev.

5.Hvordan sur nedbør påvirker fisk. Se teksten for forklaring.
Forfatter: Anita Bokwa.

Lav pH hemmer ofte veksten hos frosker, padder og salamandere. En nedgang i produksjon av fastsittende alger, kan føre med seg en nedgang i antallet arter av smådyr som fluer, mygg og døgnfluer. Dette blir en belastning for rovdyr i vannet (f.eks. fisk som spiser insekter). Rovfugler som spiser fisken ender med høye konsentrasjoner av aluminium i kroppen. Fuglene legger egg med mykt skall og de unge fuglene overlever sjelden.

Relaterte sider:

Les mer om det Svarte Triangelet i:
Klima i byer – Innføring – Luftforurensning – Truede områder
Lær mer om hvordan sur nedbør påvirker mennesker og økonomi:
Klima i byer – Les mer – Sur nedbør – Virkninger 2

Om denne siden:

Forfatter: Anita Bokwa - Jagiellonian University - Krakow / Polen
Vitenskapelig kvalitetssikring: J. Neil Cape - Edinburgh Research Station - Midlothian / United Kingdom - 2004-08-11
Pedagogisk utprøving: Michael Seesing - University of Duisburg - Duisburg / Germany
sist oppdatert: 2004-08-17

Last modified: Monday, 25 May 2020, 7:21 PM