Klimasystemets treghet

Klimasystemets treghet

En viktig egenskap ved klimasystemet er dets treghet, det vil si forsinkelsene mellom årsak og virkning. For eksempel tar det lang tid fra:

  • mennesker slipper ut CO2 eller en annen gass til vi kan måle ny stabil konsentrasjon av gassen i atmosfæren
  • fra konsentrasjonen av klimagasser øker til vi kan se virkningen på temperaturen
  • fra temperaturen endres til vi kan se biologiske effekter som at arter dør ut, forandres eller finner nye områder
  • fra temperaturen i atmosfæren stiger til havnivået stiger

Et bilde på denne tregheten kan være at vi har målt at utbredelsen av isbreer i enkelte områder har avtatt med ca. en tredel de siste 135 årene, men dette skyldes først og fremst at jorda fortsatt holder på med å vende tilbake til normaltilstanden etter siste istid!

På grunn av klimasystemets treghet vil klimaet fortsette å varmes opp selv en tid etter at utslippene stabiliseres eller reduseres. Havet vil fortsette å stige i mange hundre år etter at CO2-utslippene er stabilisert

TREGHET: Denne figuren viser hvordan ulike forhold kan utvikle seg dersom menneskers utslipp av CO2 slutter å øke i løpet av de neste hundre årene, og deretter begynner å avta. Temperaturen ved jordoverflaten vil fortsette og stige i hundre år etter at utslippene av CO2 er redusert og konsentrasjonen i atmosfæren er stabilisert. Og i mange århundrer etter at CO2-utslippene er redusert vil isfjell og isflak fortsette og smelte og sjøvannet fortsette og utvide seg på grunn av temperaturøkning og føre til at havnivået stiger. Kilde: IPCC

Treghetene bidrar til usikkerhet i kunnskapen om klimaendringer. Både i hvilken grad mennesker bidrar til økt drivhuseffekt og hva følgene kan bli, er vanskelige å forske på siden det går så lang tid fra utslippene gjøres til vi kan måle endringene. Og når forskere prøver å beregne hvordan framtiden vil bli, tar det lang tid fra de gjør beregningene til de kan sjekke om de stemmer.

Treghetene gjør også at følgene av våre handlinger er mindre merkbare nå enn de vil være i framtiden. Utslippene fra en generasjon går først og fremst ut over generasjonene som kommer etterpå, og tilsvarende vil tiltak vi i dag iverksetter for å bremse klimaendringene for alvor gi resultater først om flere år.

Tilbake til Innføring-delen.

Utolsó módosítás: 2020. május 25., hétfő, 22:53