FNs klimapanel

FNs klimapanel

FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) er et internasjonalt vitenskapelig samarbeidsorgan som jevnlig gir faglige vurderinger og oppsummeringer av den nyeste kunnskapen som finnes om klimaendringer.

Etter at forskere har oppsummert det de vet om klimaendringer i store rapporter, samles representanter fra alle verdens land for å bli enige om korte sammendrag av rapportene. Slik kommer verdens land fram til en felles forståelse av klimaproblemet som bygger på vitenskapelig kunnskap.

Klimapanelets rapporter danner grunnlag for forhandlinger om internasjonale avtaler som Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen (se neste kapittel).

Omtrent hvert femte år utgir FNs klimapanel en hovedrapport med bidrag fra flere ulike arbeidsgrupper i panelet. Tredje og foreløpig siste hovedrapport (Third Assessment Report – TAR) kom i 2001. Rapporten har lagt stor vekt på å fram usikkerheter og uenigheter. De fleste slutningene er merket med hvor usikker eller sikker konklusjonen er. Skalaen går fra "praktisk talt sikkert" til "eksepsjonelt usannsynlig".

Klimapanelet fastslår at det er "svært sannsynlig" at den globale middeltemperaturen har økt med 0,6 °C i løpet av de siste hundre år, og at det er "sannsynlig" at mennesket gjennom utslipp av klimagasser har forårsaket det meste av oppvarmingen de siste 30-40 årene. Den konkluderer med at vi nå er mer sikre enn tidligere på at menneskelig aktivitet bidrar vesentlig til den globale oppvarmingen.

Tilbake til Innføring-delen.

Last modified: Tuesday, 26 May 2020, 1:31 PM