Sårbarhet og tilpasning

Hvor hardt et land blir rammet, er selvfølgelig avhengig av i hvilken grad landet blir utsatt for klimaendringer. For eksempel vil ikke et land uten kystlinje bli utsatt for stigning av havnivå, og sannsynligvis vil ikke Nord-Europa i særlig grad bli utsatt for tørke. Men hvor store konsekvenser klimaendringene får for et land, er ikke bare avhengig av hvilke klimaendringer landet blir utsatt for, men også av hvor robust landet er - det vil si landets sårbarhet og tilpasningskapasitet.

Med sårbarhet menes hvor lett et land kan bli skadelidende ved klimaendringer. Med tilpasningskapasitet menes hvor stor mulighet et samfunn har til å iverksette tiltak for å stå bedre rustet ved klimaendringer.

Et sårbart samfunn med liten tilpasningskapasitet vil lide større tap ved klimaendringer enn et samfunn som er mindre sårbart og/eller har stor tilpasningskapasitet. Ofte er det slik at de fattigste landene kommer dårligst ut både når det gjelder sårbarhet og tilpasningskapasitet.

Eksempel: Sårbarhet for stigende hav

I dag bor 46 millioner mennesker i flomutsatte områder. En havnivåstigning på 0,5 meter innebærer at 92 millioner mennesker kommer i risikosonen, mens en stigning på 1 meter øker tallet til 118 millioner (det er da ikke tatt hensyn til forventet befolkningsvekst).

Tap av landareal kan bli betydelig for kyst- og øystater og flate lavland som Nederland, Danmark, Maldivene og Bangladesh.

Nederland har en kortere kystlinje å sikre enn Danmark, og i tillegg har Nederland et allerede godt utbygd dikenett og lang erfaring med å bygge diker. Slik sett er Danmark mer utsatt enn Nederland, men fordi både Nederland og Danmark er rike land, har de begge gode muligheter til å bygge diker og gjøre andre tiltak for å begrense de økonomiske skadene og tapene av liv ved en havnivåstigning.

1. Mange lavtliggende og flate øyer og land kan bli usatt for havnivåstingning. Foto: NOAA Central Library

I Bangladesh er jordbruk landets helt dominerende næringsvei, og samtidig er landet et av jordas fattigste og tettest befolkede land. Landet opplever ofte flom og oversvømmelser som tar livet av mange mennesker. Økt havnivå kan sette store bebodde områder under vann og gjøre enda større områder utsatt for oversvømmelse. Siden landets økonomi og innbyggernes tilgang på mat er avhengig av jordbruket, er Bangladesh veldig sårbart for oversvømmelser og flomkatastrofer. Videre har et fattig land som Bangladesh liten tilpasningskapasitet fordi det har for dårlig økonomi til å kunne bygge diker og på andre måter forbrede landet på stigende hav. Bangladesh kan derfor bli hardt rammet og lide store tap av materiell og menneskeliv.

Tilbake til Innføring-delen

Last modified: Tuesday, 26 May 2020, 1:32 PM