Na co mają wpływ zmiany klimatu?

W bezpośredni lub pośredni sposób, zmiany klimatu wpływają na wszystkie elementy środowiska geograficznego oraz na wiele sektorów gospodarki. Przykładowo, zmiany w wielkości i rozkładzie opadów w ciągu roku mają istotny wpływ na produkcję rolniczą, ale także na zasoby wodne, z których wszyscy korzystamy odkręcając codziennie kran z wodą. Wzrost częstości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych powoduje zwiększenie strat materialnych co istotnie wpływa na funkcjonowanie sektora ubezpieczeniowego. Zmiany temperatury i opadów prowadzą do wymierania niektórych gatunków roślin i zwierząt co prowadzi do zmniejszania się różnorodności biologicznej. Wichury i oblodzenia niszczą sieci energetyczne, a długotrwałe fale upałów prowadzą do przeciążenia tych sieci wskutek dużego  poboru energii na potrzeby klimatyzacji. Do sektorów wrażliwych na zmiany klimatu należą także budownictwo i gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, transport, leśnictwo, ochrona zdrowia. Rycina 3 pokazuje wpływ zmian klimatu na różne elementy środowiska geograficznego w poszczególnych regionach Ziemi.

Ryc. 3. Wpływ globalnych zmian klimatu na wybrane elementy środowiska geograficznego. Odpowiednie symbole oznaczają systemy przyrodnicze i sektory gospodarcze podlegające zmianom, jak duży jest udział zmian klimatu, w porównaniu z innymi czynnikami, w obserwowanych zmianach danych systemów i sektorów oraz z jak dużym prawdopodobieństwem został ten udział określony.

 

Źródło: IPCC, 2014: Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1-32.

http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WG2AR5_SPM_FINAL.pdf

Last modified: Monday, 15 July 2019, 3:04 PM