A jak zmieni się klimat Polski?

Wyniki analizy scenariuszy klimatycznych, opracowanych na podstawie symulacji przeprowadzonych w projekcie UE ENSEMBLES (http://ensemblesrt3.dmi.dk) wykazują, że na terenie całego kraju nastąpi wzrost temperatury powietrza, przy czym większe ocieplenie jest spodziewane pod koniec stulecia. Wcześniejsza wiosna spowoduje wydłużenie okresu wegetacyjnego i skrócony czas zalegania pokrywy śnieżnej. Mniej wyraźne tendencje dotyczą sumy opadów; prognozy wskazują na pewne zwiększenie opadów zimowych i zmniejszenie opadów letnich pod koniec stulecia.

Polska, pomimo mniejszego zagrożenia zmianami klimatu niż np. kraje śródziemnomorskie, również posiada plany działań dotyczące kwestii adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Na podstawie wyników projektu badawczego o nazwie KLIMADA został opracowany „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (tzw. SPA2020). Rycina 5 prezentuje przewidywane zmiany temperatury i opadów dla środkowej Polski, zaś ryciny 6 i 7 przewidywane zmiany liczby dni mroźnych i gorących.

Ryc. 5. Przewidywane zmiany temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w środkowej Polsce; wartości uśrednione dla lata i zimy

Źródło: http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/przyszle-zmiany-klimatu/

Ryc. 6. Różnica liczby dni z temperaturą minimalną mniejszą od -10°C (rys. lewy) i -20°C (rys. prawy) pomiędzy okresem 1971–2000 i 2041–2070

Źródło: http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/przyszle-zmiany-klimatu/

Ryc. 7. Różnica liczby dni z temperaturą maksymalną większą od 25°C pomiędzy okresem 1971–2000 i 2041–2070

Źródło: http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/przyszle-zmiany-klimatu/

 

Przedstawione charakterystyki temperatury powietrza wskazują na to, że liczba dni w roku z temperaturą minimalną mniejszą od -10°C  i -20°C prawdopodobnie wyraźnie się zmniejszy. Dni z temperaturą poniżej -20°C częściej występować będą w regionach północno-wschodniej Polski, zaś w pozostałych regionach kraju (z wyjątkiem gór) takie temperatury będą występować sporadycznie.

Rycina 8 pokazuje przewidywane zmiany opadów atmosferycznych.

Ryc. 8. Względne zmiany opadu [%] dla zimy i lata pomiędzy okresami 2021–2050 oraz 2071–2100 a okresem referencyjnym 1971–2000

Źródło: http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/przyszle-zmiany-klimatu/

 

W przypadku opadów atmosferycznych tendencje zmian są mniej wyraźne niż w przypadku temperatury powietrza, symulacje wskazują na pewne zwiększenie opadów zimowych i zmniejszenie opadów letnich pod koniec stulecia. Przewidywane jest wydłużenie okresów bezopadowych, wzrost sumy opadów maksymalnych oraz skrócenie okresu zalegania pokrywy śnieżnej.

Last modified: Monday, 15 July 2019, 3:06 PM