Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu

Układ klimatyczny Ziemi cechuje pewna inercja (bezwładność), która powoduje, że dalsze ocieplenie klimatu jest nieuniknione, pomimo zahamowania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Wg naukowców granicą, której przekroczenie będzie skutkowało nieodwracalnymi dla środowiska zmianami, jest wzrost średniej globalnej temperatury o 2°C.

Podczas konferencji klimatycznej w Montrealu w 2005 r. ONZ po raz pierwszy przyznała oficjalny status ofiar globalnego ocieplenia. Stu mieszkańców wioski Lateau, położonej na należącej do państwa Vanuatu wyspie Tegua, opuściło swe domy nad brzegiem Oceanu Spokojnego. To pierwsi „klimatyczni uchodźcy”. (źródło: www.biomasa.org)

Przewiduje się, że skutki zmian klimatycznych dotkną około 150 mln ludzi, którzy będą zmuszeni przenieść się w miejsca, gdzie warunki klimatyczne nie stwarzają dla nich zagrożenia. (źródło: www.refugee.pl)

Ludzie ci będą uciekać przed huraganami, pożarami, niekończącą się suszą … Malediwy, Kiribati, Tuvalu - to przykłady niektórych państw, które już dziś planują długoterminowo ewakuację swoich mieszkańców.

Świat może zapobiec takiemu rozwojowi sytuacji. Początkiem byłoby podpisanie międzynarodowej umowy w dziedzinie ochrony klimatu, zobowiązującej największych emitentów do obniżenia poziomu emisji i pomocy (finansowej lub technologicznej) krajom biednym, najbardziej podatnym na negatywne skutki zmian klimatu. Jednym z pierwszych dokumentów o charakterze powszechnym, dotyczącym takiej ochrony, jest Ramowa Konwencja ONZ w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) zwana także "Konwencją Klimatyczną". Podpisana w 1992 r. w Rio de Janeiro i uznana przez większość państw na świecie ma za zadanie zapobiec zwiększaniu się koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze i wynikającym z tego zmianom klimatycznym. Rokrocznie przedstawiciele 194 państw spotykają się na tzw. Konferencjach Stron (COP), aby zawrzeć światowe porozumienie. (źródło: Encyklopedia ESPERE). W 2008 r. COP miała miejsce w Poznaniu, a w 2013 r. w Warszawie.

Klimat Ziemi jest zjawiskiem zmiennym i złożonym, a wpływ na niego ma wiele czynników. Możliwe ograniczenie jego zmian kosztowałoby nas dziś wielokrotnie mniej, niż pokrycie kosztów gigantycznych szkód, które będą efektem negatywnych następstw zmian klimatu. Problem dostępu do wody oraz malejący areał użytków rolnych są przyczyną konfliktów o kurczące się zasoby. Największe kontrowersje budzi sprawa dostępu do wody, gdyż rzeki (podobnie jak klimat) nie znają granic politycznych. Konflikty o wodę stanowią przykłady jak dalekosiężne skutki społeczne, a nie tylko środowiskowe, pociągają za sobą zmiany klimatu.

Nie istnieją uniwersalne, dopasowane do każdych warunków, strategie adaptacji do zmian klimatu. W każdym przypadku należy brać pod uwagę czynniki o charakterze lokalnym, jak również bezwładność systemu klimatycznego i sprzężenia zwrotne.

Last modified: Monday, 15 July 2019, 3:08 PM