PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Hiperłącza, zakładki

Hiperłącza są odsyłaczami do stron WWW, innych dokumentów lub pewnych części dokumentu. Hiperłącza są na ogół wyróżnione w tekście różnymi kolorami i są aktywowane przez kliknięcie myszy. Dzięki hiperłączom osoba czytająca dokument, może przejść do określonej informacji w obrębie dokumentu, jak również do powiązanych informacji, znajdujących się w innych dokumentach. Przez hiperłącza można otwierać strony WWW lub dostawać się do innych zasobów dostępnych przez sieć komputerową. Hiperłącze może również zawierać adres poczty elektronicznej, wówczas kliknięcie w takie łącze uruchomi domyślny program pocztowy. Powszechną praktyką jest publikowanie w różnych dokumentach i na stronach WWW hiperłączy do własnej strony domowej lub do innych polecanych witryn internetowych. Microsoft Word 2007 umożliwia wstawianie hiperłączy w tekście.

Uwaga! W celu uruchomienia hiperłącza w Microsoft Word 2007 należy kliknąć w łącze przy jednocześnie wciśniętym klawiszu Ctrl.

Przykładowe hiperłącza:

www.onet.pl
kowalski@poczta.pl

Adres strony WWW (lub innego zasobu) może być ukryty, zamiast adresu może być wyświetlany tekst, np.:

Wirtualna Polska

W rzeczywistości pod powyższym tekstem kryje się adres www.wp.pl.

W programie Microsoft Word 2007 teksty będące poprawnymi adresami zasobów sieciowych (tak zwane adresy URL, czyli np. adresy stron WWW, adresy poczty elektronicznej) są automatycznie rozpoznawane i zwykły tekst np. z adresem WWW jest zamieniany na podkreślone hiperłącze. Kliknięcie w takie hiperłącze (adres WWW) z wciśniętym klawiszem Ctrl powoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i otwarcie odpowiedniej strony.

To automatyczne zamienianie tekstu na hiperłącze wiąże się z funkcją autokorekty. Większość edytorów tekstowych ma włączoną domyślnie funkcję autokorekty, która powoduje, że podczas wprowadzania tekstu edytor robi automatycznie pewne poprawki. Ustawienia autokorekty można zmieniać po kliknięciu w Przycisk pakietu Office >> Opcje programu Word >> Sprawdzanie >> Opcje Autokorekty .

Automatyczne rozpoznawanie hiperłączy


Poniższy film pokazuje automatyczną zamianę zwykłego tekstu na hiperłącze.
Jak już wspomniano, adres strony pewnego zasobu (np. strony WWW) może być ukryty, zamiast adresu może być wyświetlany tekst. Takie hiperłącze można zdefiniować poprzez przycisk Hiperłącze w zakładce Wstawianie na wstążce. Prezentuje to poniższy rysunek.

Wstawianie hiperłącza


Poniższa prezentacja pokazuje sposób definiowania hiperłączy przez okno dialogowe.
Poniższy rysunek pokazuje, jak wstawić do tekstu hiperłącze z adresem poczty elektronicznej. Kliknięcie w takie hiperłącze z wciśniętym klawiszem Ctrl powoduje otwarcie domyślnego programu pocztowego, wpisanie adresu docelowego oraz tematu (o ile jest zdefiniowany).

Hiperłącze z adresem poczty elektronicznej


Microsoft Word 2007 daje również możliwość definiowania hiperłączy do różnych miejsc w bieżącym dokumencie oraz do innych dokumentów. Miejsca te to różne nagłówki (będą omawiane w innym rozdziale), początek dokumentu oraz tzw. zakładki. Zakładka jest normalnie niewidocznym w tekście znacznikiem, z którym związana jest pewna nazwa (nie może zawierać odstępów). Można definiować zakładki, korzystając z przycisku Zakładka w grupie przycisków Łącza w zakładce Wstawianie.

Definiowanie zakładki


Do zdefiniowanych zakładek można tworzyć hiperłącza:

Hiperłącze do zdefiniowanej wczesniej zakładki


Zdefiniuj hiperłącza takie jak w wyżej załączonych prezentacjach filmowych.

Hiperłącza, zakładki