PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Połączenie dokumentu z plikiem zawierającym grafikę

W dolnej części okna Wstawianie obrazu znajduje się przycisk z listą rozwijalną. Na liście oprócz standardowego Wstaw jest również Połącz z plikiem oraz Wstaw i połącz.

Połączenie z plikiem


Poprzez polecenie Połącz z plikiem można zdecydować, że ma być wklejone łącze do pliku zamiast jego zawartości. Wklejenie łącza powoduje, że do pliku NIE będzie skopiowany obraz. W momencie otwierania dokumentu tekstowego obraz będzie pobierany z pliku z grafiką i wyświetlany (drukowany) na stronie.

Są dwie podstawowe zalety wklejania obrazu jako łącza. Pierwsza zaleta to zmniejszenie rozmiaru samego pliku z dokumentem tekstowym (gdyż obraz nie jest przechowywany w dokumencie). Druga zaleta wynika z faktu, że obraz jest przy otwieraniu dokumentu tekstowego na bieżąco pobierany i wklejany do dokumentu, zatem jeśli plik z grafiką zostanie zmieniony, to w dokumencie znajdzie się jego aktualna, najnowsza wersja.

Jeśli obraz wklejony jako łącze został zmieniony już po otwarciu dokumentu tekstowego, wówczas należy aktualizować łącze, żeby na ekranie pojawiła się najnowsza wersja obrazu. Generalnie aktualizację łącz w dokumencie wykonuje się po kliknięciu przycisku pakietu Office i wybraniu Przygotuj >> Edytuj łącza do plików.

Edycja łącz do plików


Pojawia się okno dialogowe umożliwiające wykonanie różnych operacji na połączonym obrazie.

Operacje na łączach


Można tu na przykład aktualizować łącze, przerwać je lub zapisać (skopiować) obraz w dokumencie.

Pewną wadą wklejenia łącza jest to, że plik dokumentu zawierającego łącza powinien być zawsze kopiowany razem ze wszystkimi plikami, które są wstawione jako łącza do dokumentu. Jeśli zostałby skopiowany sam plik z dokumentem tekstowym lub pliki źródłowe z grafiką nie są dostępne, dokument nie będzie zawierał grafiki.
Microsoft Word 2007 umożliwia poprzez przycisk Wstaw i połącz łączenie grafiki z pliku i kopiowanie jej do dokumentu. To podejście ma tę zaletę, że w momencie, gdy źródłowy plik z grafiką nie jest dostępny, w dokumencie będzie widoczna jego ostatnia znana zawartość.

Połączenie dokumentu z plikiem zawierającym grafikę