Oppgavesett 2.2

ESPERE klimaleksikon, norsk utgave
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ESPERE klimaleksikon
Havet Innføring
Havet Innføring - menu



REMINERALISERING

Se nærmere på remineraliseringsprosessen og prøv å beskrive med dine egne ord det du ser. Etterpå bør du være i stand til å fylle ut med de ordene som mangler i teksten nedenfor.

Remineraliseringsprosessen, bilde ved Lucinda Spokes, animert av Julia Heres.

Her er ordene du skal bruke:

- 1000 år
- en dag
- bakterie
- kan ikke
- klima
- dypt
- nitrogen
- ingen
- oksygen  
- fosfor
- fotosyntese
- planteplankton 
- remineraliserng
- sollys
- overflate
- karbondioksid (CO2) og vann
- zooplankton

………………………… (phyto = plante, planktos = vandre) er encellede planter som lever i havets overflatevann. De bruker ……………. og …………………………  i en prosess kalt ………..……………, til å produsere organiske forbindelser som de bruker som næring og vekst.

Avfallsproduktet er  …………………. og dette gjør det mulig for dyr å leve på jorda. Planteplankton fjerner nesten like mye karbondioksid fra lufta som planter på land. Derfor bidrar de til å regulere menneskets ……….……… 
Planteplankton trenger også næringssalter for å vokse. De trenger mange ulike kjemiske forbindelser, men de kritiske stoffene er ………………. og ……………………. Disse er nødvendige i relativt store mengder, men er til stede i lave konsentrasjoner i havvann.

Planteplankton vokser veldig raskt, de lever bare om lag …………..  Når planteplankton dør, blir de spist av …………………… eller ……………………….(små dyr) som omdanner det organiske materialet fra planktonet til karbondioksid, frigjør næringssaltene de har brukt tilbake til vannet og forbruker oksygen. Denne prosessen kalles …………………………. og den foregår hovedsakelig i …………………… hav. 

Karbondioksidet kommer tilbake til lufta eller blir brukt på nytt - sammen med frigjorte næringssalter - i fotosyntesen. Når dette skjer, får vi …………….. endring i karbondioksidnivåene i atmosfæren.

Diatomer, planteplankton med silikat som utgangspunkt. Ivo Grigorov, Southampton Oceanography Centre, U.K.

Dersom planteplankton synker fra overflaten og remineraliseres på …………….. hav, blir næringssalter og karbondioksid lagret på havdypet og karbondioksid ………….. komme tilbake til atmosfæren. Dette senker karbondioksidnivåene i overflatevann, noe som igjen øker muligheten for opptak av karbondioksid fra lufta. Dette bidrar til å redusere konsentrasjonen av karbondioksid i atmosfæren. 

Karbondioksid kommer bare tilbake til lufta når sirkulasjonen i havet fører vann fra dypet tilbake til overflaten. Denne prosessen tar om lag …………….. og er den såkalte biologiske pumpen.

Om denne siden:
Forfatter: Dr. Yvonne Schleicher - Universitetet i Nürnberg, Nürnberg, Tyskland
Vitenskapelig vurdering: Dr. Lucinda Spokes - School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich, U.K.
Pedagogisk vurdering: Dr. Helmut Schrettenbrunner og Julia Heres - Universitetet i Nürnberg, Nürnberg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-04-25

Last modified: Wednesday, 31 October 2018, 1:13 PM