Oppgavesett 1.1

1. Lagene i atmosfæren

Oppgavesett 1

Vi deler atmosfæren inn i ulike lag. Alle disse lagene har forskjellige særtrekk. For eksempel har ulike lag forskjellige temperaturspekter, ulikt strålingsnivå og ulik kjemisk sammensetning. Dette oppgavesettet vil hjelpe deg med å kjenne igjen hvilken del av atmosfæren som er hvilken.

© 2003 Seesing, Tausch; Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

Jordas atmosfære og atmosfærens lag

T1 Les teksten i dette avsnittet og fyll ut med disse ordene i de hvite boksene nedenfor:
mesosfære, troposfære, havnivå, stratosfære, stratopause, termosfære, mesopause tropopause

T2 Tegn inn plasseringen til ozonlaget på to måter:
1. basert på plasseringen av høy ozonkonsentrasjon i grafen nedenfor.
2. basert på høye verdier for blandingsforholdet for ozon.
Det skal være mulig å skille de to måtene å plassere ozonlaget på selv om disse overlapper!

Ozon i ozonlaget beskytter oss mot skadelig ultrafiolett stråling fra sola. Ozon absorberer den ultrafiolette strålingen, omdanner den til varme og forhindrer dermed at strålingen når jorda.

T3 Ozonkonstentrasjoner (µg/m³) og ozone mixing rations (%, ppm) er to ulike måter å måle mengden ozon i atmosfæren på. Hvilken av disse to grafene likner mest på temperaturprofilen i stratosfæren? Utdyp svaret kort basert på plasseringene av maksimalverdiene

Ozon-profiler (IUP Bremen).

Om denne siden:

Forfattere: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Tyskland
Vitenskapelig vurdering: Dr. John Crowley, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz - 2004-05-04
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-09

Last modified: Friday, 22 May 2020, 3:09 PM