Oppgaveark 1.1

Oppgaveark 1

1. Les av diagrammet

Figuren viser profiler av CO2-konasentrasjoner og temperaturer de siste 400.000 årene.

Variasjon i CO2-konsentrasjoner (øverst) og temperaturer (nederst) gjennom de siste 400.000 årene. Disse rekonstruksjonene er gjort med utgangspunkt i analyser av iskjerner fra Vostok-stasjonen på Antarktis. Kilde: UNEP/GRID-Arendal, Norway

Beskriv noen særtrekk og variasjoner i de to profilene. Hva legger du merke til når det gjelder konsentrasjonen til CO2 i nyere tid?

2. Undersøk landet du bor i!

a) Grupper energikildene i stolpediagrammet som fossile brensler eller ikke-fossile ("alternative") energikilder.

b) Finn ut hvilke energikilder som brukes i ditt land, og grupper dem som fossile eller ikke-fossile energikilder.

c) Prøv å lage et stolpediagram tilsvarende dette for energiforbruket i ditt land.

Verdens energiforbruk i 1999. Stolpene representerer forbruk fra ulike kilder. Fra venstre: Olje, kull, gass, biomasse, kjernekraft, vannkraft, fornybare energikilder. Kilde: UNEP/GRID-Arendal, Norge

3. Forsk på ditt eget nærmiljø!

a) Undersøk om det er bygninger i kommunen du bor i som bruker andre energikilder enn dem du fant i oppgave 2 over.

b) Skriv litt om ulike alternative energikilder som du tror det realistisk at ditt land kan bruke i framtiden.

Photo: National Renewable Energy Laboratory http://www.nrel.gov/data/pix/

4. Forsk på internett og i nærmiljøet!

a) Gå til nettstedet http://www.climatehotmap.org/. Her vil du finne et kart som viser tegn på endringer forårsaket av økt drivhuseffekt på ulike steder i verden. Er det registrert noen endring i ditt land?

b) Snakk med noen voksne (gjerne besteforeldre) om hvordan klimaet var da de var unge. Når sprang blomstene ut om våren? Lå det snø om vinteren? osv. Synes de klima var annerledes da de var unge?

c) Hva kan være problemet med å bruke folks hukommelse og erindringer om tidligere klima for å undersøke klimaendringer?

Dette kartet på www.climatehotmap.org viser lokale følger av økt drivhuseffekt

Last modified: Tuesday, 26 May 2020, 2:41 PM