Oppgaveark 2.1

Oppgaveark 1

1. Spørsmål som besvares individuelt eller i grupper

a) Hva er et scenario? Hva skiller scenarier for klimaendringer fra værmeldinger?

b) Alle framtidsscenarier indikerer at selv om vi nå reduserer våre utslipp av klimagasser vil temperaturen i atmosfæren likevel fortsette å stige de neste 100 årene, og havnivået vil stige de neste 1000 årene. Hvorfor er det slik?

2. Finn fordeler og ulemper

(Foto: www.letsgroworganic.co.uk)

Høyere temperatur kan føre til hyppigere og hissigere skybrudd. Dette får for eksempel følger for dyrking av tomater, siden tomater er sårbare for hagl og flom, og trenger jevn fordeling av regn og sol for å vokse. Dermed får det også konsekvenser for toamtbonden, siden han får problemer med avlingene sine. Kanskje får det også konsekvenser for deg ved at tomatene blir dyrere?

I teksten står det hvordan hyppigere og kraftigere nedbørhendeleser kan få følger for tomatavlinger, tomatbonden og deg. Det kan for eksempel også gjøre at lokale fotballkamper og sommerfestivaler oftere blir avlyst.

Fordeler :-)

Ulemper :-(

Tørke
Kraftigere snø- og regnfall
Høyere dagtemperaturer
Mer solskinn
Mindre solskinn

Mer vind

På hvilke måter vil du personlig kunne oppleve at hver av endringene i tabellen kan virke inn på ditt liv? Hva kan være positiv og hva kan være negativt? Lag en tabell tilsvarende denne og fyll den ut. (Det er ikke sikkert at alle boksene skal fylles – kanskje finnes det konsekvenser som er BARE positive eller BARE negative?).

3. Klimascenarier og utslipp av CO2

Studer diagrammet og se det som står om ulike fremtidsscenarier i teksten. Figuren viser hvordan utslippet av CO2 kan tenkes å utvikle seg for hvert av de fire scenariene.

Hvordan konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren vil utvikle seg for fire hvert ulike scenarier. (Tilpasset fra FNs klimapanel)

Hvorfor vil det øke så mye for scenario A2? Hvorfor vil utslippet minke etter år 2050 i scenario A1? Hvorfor er B1 det scenariet som gir minst økning i karbonutslippene?

Modifié le: mardi 26 mai 2020, 13:33