Oppgaveark 1

1. Spørsmål som besvares individuelt eller i grupper

Utslipp av klimagasser henger nøye sammen med antall mennesker som bor på jorden. På hvilken måte? Vil en reduksjon i befolkningen nødvendigvis føre til reduksjon i utslipp av klimagasser? Hvorfor/hvorfor ikke?

2. Finn informasjon om Kyotoprotokollen

Har landet du bor i ratifisert Kyoto-protokollen? I tilfelle, hva er ditt lands forpliktelser i protokollen? Vil du personlig merke dette i din hverdag?

3. Gruppearbeid

Arbeid i gruppe og diskuter om det bør være statlige avgifter på bensin. Lag en tabell med minst 3 argumenter for og 3 mot en slik avgift.

4. Hvis du kunne få stemme om internasjonalt samarbeid

Utslipp per person per år i industrialiserte land er 10-20 tonn, mens i utviklingsland er det noen få tonn. Noen forskere mener at utslippene ikke bør være på mer enn ett tonn per person per hvis vi skal unngå at mennesker bidrar til klimaendringer.

Tenk deg at du deltar på en verdenskonferanse hvor landene skal bli enige om klimatiltak. Det blir lagt fram fem forslag for industrilandene og fem for utviklingslandene.

a) Hvilket forslag ville du ha stemt på for industrilandene?

Industrilandene skal:
A. Kutte utslippene drastisk til ca. 1 tonn per person per år
B. Kutte utslippene ganske drastisk til noen få tonn per person per år
C. Kutte utslippene litt
D. Holde utslippene på dagens nivå
E. Få lov til å slippe ut så mye de vil

b) Hvilket forslag ville du ha stemt på for utviklingslandene?

Utviklingslandene skal:
A. Ikke slippe ut mer enn ca. 1 tonn per person per år
B. Få lov til å slippe ut noen få tonn per person per år, men ikke mer
C. Få lov til å slippe ut flere tonn per person per år, men ikke så mye som de industrialiserte landene slipper ut
D. Få lov til å slippe ut like mye per person per år som industrilandene
E. Få lov til å slippe ut så mye de vil

c) Hvis du i a) og/eller b) stemte for at utslippene skal reduseres: I løpet av hvor mange år må kravene være møtt?

d) Skriv en tekst (100-300 ord) hvor du diskuterer konsekvensene av alternativene du har stemt på for industrialiserte land og utviklingsland.

e) Diskuter konsekvensene fra d) i en gruppe.

(Kilde: Björn Andersson, Sverige)

Última modificación: martes, 26 de mayo de 2020, 15:03