Wpływ lasu na tereny sąsiednie i na samopoczucie ludzi

Rola lasu w kształtowaniu klimatu lokalnego terenów otaczających jest znacznie mniejsza niż rola lasu w kształtowaniu bilansu wodnego danego terenu. Las reguluje stosunki wodne, korzystnie wpływa na zasoby wód podziemnych, zmniejsza spływ powierzchniowy w czasie ulewnych opadów, przez co przyczynia się do obniżenia ryzyka wystąpienia powodzi na danym terenie.

Oprócz kompleksów leśnych, często spotykamy zadrzewienia śródpolne, czyli pasy drzew rosnące wzdłuż granicy między polami. Zadrzewienia te są elementem krajobrazu, pełniącym istotną rolę w polepszaniu lokalnych warunków klimatycznych, z punktu widzenia rolnictwa. Zadrzewienia te powodują osłabienie prędkości wiatru, dzięki czemu mniejsza jest erozja eoliczna gleby (czyli wywiewanie cząstek gleby i zubażanie jej), a także osłabione zostaje parowanie z gleby, co przeciwdziała jej wysuszeniu.

Przebywanie w lesie ma zasadniczo korzystny wpływ na nasze zdrowie, przy czym warto wiedzieć o kilku zasadach.

Las kojarzy nam się z czystym, zdrowym powietrzem i idąc do lasu pragniemy się dotlenić. Jednak w lasach o zwartym drzewostanie, rosnących w kotlinach śródgórskich, mogą w godzinach porannych, w warstwie przygruntowej, wystąpić deficyty tlenu; jego zawartość może spaść do 12-15%, podczas gdy normalna zawartość wynosi około 21%.

Rośliny wydzielają fitoncydy. Są to mieszaniny lotnych związków organicznych, powstających w czasie przemiany materii u roślin (terpeny, olejki aromatyczne i in.). Mają silne działanie bakteriobójcze, dzięki czemu np. latem w lesie występuje około 200-500 bakterii w 1 m3 powietrza, podczas gdy w miastach – 800-4000 bakterii na m3. Są ujemnie zjonizowane, co wpływa korzystnie na nasze samopoczucie. Najwięcej jonów ujemnych dostarczają: sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata i brzoza omszona, dąb, klon i jarzębina. Większość roślin wytwarza jednak tyle samo jonów ujemnych co dodatnich. Fitoncydy występują nierównomiernie w różnych typach roślinności, a lasy produkują ich najwięcej.

Lasy iglaste, np. bór sosnowy, sprzyjają uspokojeniu, działają leczniczo na drogi oddechowe, a przebywanie w nich powoduje obniżenie ciśnienia krwi. Natomiast lasy liściaste, np. grądy, wywołują pobudzenie ośrodków nerwowych, wzmacniają aktywność, usuwają zmęczenie oraz podnoszą ciśnienie krwi.

Last modified: Monday, 15 July 2019, 3:21 PM